Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3330
 • Nowość

  Prawo budowlane Komentarz – książka

  Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Niniejsze, 8. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi...

  Cena: 279,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo ochrony środowiska – książka
  Nowość

  Prawo ochrony środowiska – książka

  Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 20.12.2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1999) Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik – książka
  Nowość

  Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik – książka

  Konrad Gałaj-Emiliańczyk  

  Jak chronić dane osobowe według nowych zasad obowiązujących od 25 maja 2018 r.? Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję; każda organizacja musi zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, teraz to my sami musimy określić ryzyko naruszenia tego prawa i zastosować...

  Cena: 178,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce – książka

  Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce – książka

  Jacek Lewkowicz  

  Posługując się interdyscyplinarnym aparatem badawczym, autor przeprowadza ekonomiczną analizę regulacji rynku pracy, koncentrując się na polskim zbiorowym prawie pracy w zakresie dotyczącym związków zawodowych, strajków oraz partycypacji pracowniczej. Teoretyczne ramy rozważań stanowi przede wszystkim ekonomia instytucjonalna i ekonomiczna analiza prawa.

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A – książka
  Nowość

  Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A – książka

  Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego. W rozdziale I zostały przedstawione...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 – książka
  Nowość

  Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 – książka

  Tom II zawiera: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Prawo o prokuraturze Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 – książka
  Nowość

  Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 – książka

  Stan prawny: 23 maja 2018 r. Tom I zawiera: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Prawo o aktach stanu cywilnego Prawo wekslowe Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo spółdzielcze Ustawa o własności lokali Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami + CD – książka
  Nowość

  Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami + CD – książka

  Marzena Okła-Anuszewska  

  Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego, innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane. Prezentowana publikacja podzielona została na IV części: Część I – część ogólna (zawiera wzory...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych – książka
  Nowość

  Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych – książka

  Paweł Ochmann  

  Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchylenie uchwały. Za pomocą tych powództw następuje aktualizacja sankcji, którą pociąga za sobą podjęcie wadliwej uchwały. Obecnie sankcja wadliwości uchwały spółki kapitałowej oparta została o konstrukcję nieważności....

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem – książka
  Nowość

  Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem – książka

  Publikacja „Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których tematyka dotyczy m.in.: relacji między prawem karnym a kryminologią, zagadnień kryminalizacji, roli kary pozbawienia wolności jako reakcji na przestępstwo, kwestii winy jako podstawy odpowiedzialności karnej...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym – książka
  Nowość

  Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym – książka

  Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych jest ma służyć realizacji interesów nie tylko osób fizycznych, lecz także przedsiębiorców. Ustawa z...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 – książka
  Nowość

  KŚT ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 – książka

  Książka jest opracowaniem w formie tabelarycznej. Zawiera Klasyfikację Środków Trwałych z uwzględnieniem rocznych stawek amortyzacji obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z publikacji dział „Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych” uzupełniono – dodając dwie oddzielne kolumny – o następujące dane: •stawki amortyzacji zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie – książka
  Nowość

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu + aktywne druki na pendrivie – książka

  Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publikacja zawiera: Gotową do zastosowania procedurę zawierającą informacje o: •sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, •czasie przechowywania dokumentacji, •przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Uprawnienia rodziców w pracy – książka
  Nowość

  Uprawnienia rodziców w pracy – książka

  Książka w kompleksowy sposób opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Wyjaśnia również, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. W publikacji szczegółowo omówiono wiele...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wynagradzanie pracowników samorządowych – książka
  Nowość

  Wynagradzanie pracowników samorządowych – książka

  Małgorzata Terlikowska  

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uwzględnia najnowsze rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Autorka krok po kroku objaśnia każdy składnik wynagrodzenia przysługujący samorządowcowi – zarówno składniki...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów – książka
  Nowość

  Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów – książka

  Łukasz Żarnowiec  

  Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza relacji zachodzących między statutem spadkowym a statutem rzeczowym poszczególnych składników spadku. Podobnie jak prawo spadkowe w merytorycznym prawie cywilnym, także miarodajne dla spraw spadkowych normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego, wyodrębnione zostały z uwagi na specyfikę problemów towarzyszących określeniu wpływu śmierci osoby fizycznej...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – książka
  Nowość

  Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – książka

  Michał Żurek  

  Reforma kapitału zakładowego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w doktrynie prawa spółek, a prezentowany - funkcjonalny sposób jego ujęcia - całkowicie odbiega od prezentowanych w literaturze przedmiotu opracowań. Kapitał zakładowy i procesy gospodarcze, które on obsługuje stanowią klucz wywodu, na którym autor opiera analizę modelu ochrony wierzycieli „spółek bezkapitałowych”. Projektowane...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz – książka
  Nowość

  Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz – książka

  Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, głos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Split payment podzielona płatbość – książka
  Nowość

  Split payment podzielona płatbość – książka

  Radosław Kowalski  

  Publikacja adresowana jest każdego czynnego podatnika VAT i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Celem książki jest przybliżenie i oswojenie się z podzieloną płatnością. W książce prezentowana jest sama instytucja, jej wpływ na funkcjonowanie podatników, wady i zalety oraz korzyści ze split payment. Od drugiej połowy 2018 r. Polska przystąpiła do małej grupki państw, które stosują tzw....

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wierzytelności w podatkach – książka
  Nowość

  Wierzytelności w podatkach – książka

  Radosław Kowalski  

  Książka adresowana jest do przedsiębiorców, do księgowych w firmach oraz w biurach rachunkowych, którzy zajmując się rozliczeniami podatkowymi mają do czynienia z opóźnieniami płatniczymi kontrahentów ale nie tylko. W publikacji zostały również omówione i wyjaśnione zagadnienia związane z faktoringiem i jego rozliczeniami podatkowymi

  Cena: 89,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3330

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA