Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3184
 • wydawnictwa prawnicze: Asystent sędziego w sądzie powszechnym – książka

  Asystent sędziego w sądzie powszechnym – książka

  Krzysztof Sadowski   Olga Maria Piaskowska   Dariusz Kotłowski  

  Seria Prawo Sądowe to zbiór poradników profesjonalnie, ale jednocześnie w przystępny sposób, objaśniających stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur sądowych. Książki z tej serii przekazują najważniejsze wiadomości związane z danym zagadnieniem prawnym oraz zawierają szereg praktycznych wskazówek umożliwiających orientację w zmieniających się przepisach. Każda pozycja opracowana jest...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – książka

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – książka

  Katarzyna Borowska   Anna Kościńska-Paszkowska  

  Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obejmuje w szczególności omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego komentowanej ustawy, zasad ponoszenia odpowiedzial-ności i postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Problematyka została bogato zilustrowana...

  Cena: 85,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami – książka

  Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami – książka

  Joanna Grzelińska  

  Publikacja omawia regulacje prawne dotyczące takich instytucji jak rozwód i separacja. O ile rozwód jest instytucją dobrze znaną i dość często stosowaną, o tyle separacja nie jest nadal popularna. Małżeństwa wciąż częściej decydują się na definitywne zakończenie związku małżeńskiego poprzez orzeczenie rozwodu. Rzadkie występowanie z żądaniem orzeczenia separacji może wynikać zza małej wiedzy na jej...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2010 – książka

  Orzecznictwo Sądów Polskich 6/2010 – książka

  Najstarszy na rynku comiesięczny przegląd orzecznictwa sądowego, wydawany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. "Orzecznictwo Sądów Polskich" stanowi nieocenione źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. Każdy z numerów miesięcznika zawiera: zbiór najnowszych i najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego...

  Cena: 47,25 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Szkoła w kryzysie versus media – książka

  Szkoła w kryzysie versus media – książka

  Grażyna Piechota  

  Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową. Media są zainteresowane działalnością szkół, choć wydaje się, że szkoły nie zawsze są do takiej współpracy przygotowane. Nieznajomość oczekiwań każdej ze stron takiej współpracy nie ułatwia. Poznanie przez szkoły zasad budowania...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Budżetowanie w ochronie środowiska – książka

  Budżetowanie w ochronie środowiska – książka

  Beata Filipiak   Konrad Kochański   Piotr Szczypa  

  Książka pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu budżetowania w ochronie środowiska. Zawiera cenne wskazówki do poszukiwania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej w obszarze budowania społecznej odpowiedzialności i kształtowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o obligacjach Komentarz – książka

  Ustawa o obligacjach Komentarz – książka

  Ludmiła Lipiec-Warzecha  

  Stan prawny na 1.03.2010 r. Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych na rynku wydawniczym pozycji na temat emisji i obrotu obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Książka ma formę klasycznego komentarza do ustawy, opartego na analizie poszczególnych przepisów....

  Cena: 104,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy 2010 – książka

  Kodeks pracy 2010 – książka

  Tadeusz Fijałkowski  

  Stan prawny 15 marca 2010 r. 320 zmian Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, komentarz, orzecznictwo sądowe, teksty ujednolicone Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Emerytury i renty z FUS Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Rozwiązywanie sporów zbiorowych Łagodzenie...

  Cena: 98,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie – książka

  Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie – książka

  W książce podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do: - organizacyjnych i finansowych aspektów gospodarowania nieruchomościami gminnymi - skutków kryzysu finansowego w gospodarce komunalnej wybranych gmin - skutków kryzysu finansowego w kontekście wykonywania zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości - skutków kryzysu finansowego w sferze stosunków cywilnoprawnych

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych – książka

  Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych – książka

  Polski system wymiaru sprawiedliwości stoi w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego przeludnieniem zakładów karnych i istnieniem pokaźnej rzeszy skazanych oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności. Określenie kierunków zmian polityki karnej mających na celu zlikwidowanie tych zjawisk powinno być zadaniem priorytetowym tak dla teoretyków prawa karnego, jak i praktyków. Zawarte w książce opracowania...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce – książka

  Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce – książka

  Izabella Kudrycka  

  Regionalne zróżnicowanie napływu funduszy unijnych w latach 2004-2007 Analiza zróżnicowania regionów według poziomu PKB oraz wybranych mierników charakteryzujących poziom rozwoju Analiza konwergencji rozwoju regionów na podstawie miar podobieństwa

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 123 – książka

  Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 123 – książka

  Jacek Gudowski  

  Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 123 Stan prawny 3 marca 2010 roku

  Cena: 84,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Controlling w organizacjach pożytku publicznego – książka

  Controlling w organizacjach pożytku publicznego – książka

  Tomasz Dyczkowski  

  Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-księgowych tych jednostek oraz osób odpowiedzialnych za współpracę między organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi. Z myślą o tej grupie Czytelników przedstawiono metodykę prowadzenia systematycznej...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Współczesna bankowość hipoteczna – książka

  Współczesna bankowość hipoteczna – książka

  Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań nad finansowaniem rynku nieruchomości, prezentując Czytelnikom spójne kompendium wiedzy o nowej architekturze finansowej bankowości hipotecznej.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Mikrofinanse islamskie - założenia, produkty, praktyka – książka

  Mikrofinanse islamskie - założenia, produkty, praktyka – książka

  Jacek Adamek  

  Wśród najpoważniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem w XXI wieku znajduje się m.in. ograniczanie wymiaru zjawiska ubóstwa, które będąc kategorią uniwersalną i nieznającą granic, dotyka ponad 3 mld mieszkańców Ziemi. Walka z przyczynami i konsekwencjami biedy prowadzona jest na wielu płaszczyznach, wśród których istotne znaczenie odgrywa przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Jednym z instrumentów...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – książka

  Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – książka

  Włodzimierz Siekierski  

  W książce pokazano praktyczne możliwości wdrożenia w pełnej skali nowoczesnego systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie PKP PLK S.A. Wykazano również, że implementacja controllingu prowadzić będzie do wzrostu efektywności oraz znacznego usprawnienia funkcjonowania tej organizacji. Opracowany w książce model operacyjnego controllingu finansowego jest narzędziem uniwersalnym, uwzględniającym...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi – książka

  Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi – książka

  Marek Szturo  

  Współczesny rynek finansowy stwarza szerokie możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych, poprzez różnorodne instrumenty finansowe. Inwestycje są jednakże obarczone różnym poziomem ryzyka. W rezultacie można osiągnąć wysoki zwrot z poczynionych inwestycji, ale również utracić zainwestowany kapitał. Inwestor indywidualny może inwestować swoje środki samodzielnie na rynku finansowym lub też poprzez...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Transgraniczne prawo spółek – książka

  Transgraniczne prawo spółek – książka

  Niniejsza publikacja prezentuje regulacje prawa spółek w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Czechy, Słowacja czy Austria i Irlandia. W książce zawarto podstawowe informacje na temat systemu spółek przyjętego w danym państwie, charakteryzując pokrótce każdą ze spółek.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Pracy 2010 – książka

  Kodeks Pracy 2010 – książka

  W serii: Kodeks pracy 2010 Ordynacja podatkowa 2010 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2010 Ustawa VAT 2010 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT Kodeks Postępowania Administracyjnego Kodeks Postępowania Cywilnego Wzory umów w działalności gospodarczej

  Cena: 18,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Podręczny kodeks pracy 2010 – książka

  Podręczny kodeks pracy 2010 – książka

  Pozycja, którą trzymasz w ręku zawiera zaktualizowany Podręczny Kodeks Pracy 2010. Wydawca ma nadzieję, że poręczny format książki będzie wygodny dla czytelników, a co za tym idzie - znajdzie się w każdym zakładzie pracy.

  Cena: 17,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3184

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA