Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 350
 • administracja, samorząd terytorialny: Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia – książka
  Nowość

  Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia – książka

  Katarzyna Radzik-Maruszak  

  Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w Anglii, Finlandii, Polsce i Słowenii. Pokazuje wpływ governance na relacje rad (i radnych) z organami wykonawczymi, gminną administracją oraz obywatelami, jak również transformujące się role gminnych organów przedstawicielskich. Podstawę monografii stanowią badania empiryczne – blisko osiemdziesiąt wywiadów pogłębionych – przeprowadzonych przez...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 – książka

  Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 – książka

  Robert Syrwid  

  Książka poprzez studia biograficzne ukazuje pełny obraz funkcjonowania wybranej grupy urzędniczej administracji ogólnej I instancji, a mianowicie starostów powiatowych i kierowników urzędów starościńskich, w latach 1945–1950 na przykładzie Warmii i Mazur. Rozprawa składa się z obszernego wstępu oraz trzech części – rozdziału poświęconego zbiorowemu portretowi starostów, 96 szkiców biograficznych oraz...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich – książka

  Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich – książka

  Leszek Buliński  

  Ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latach 2014-2018

  Cena: 53,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5 – książka

  Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5 – książka

  Spis treści: Wstęp / 5 I. Księstwo połockie w okresie władztwa książąt pochodzenia litewskiego od połowy XIII do końca XIV wieku / 5 II. Terytorium, urzędy oraz specyfika ustrojowa ziemi i województwa połockiego w XV i XVI w. (do okupacji moskiewskiej Połocka 1563-1579) /11 III. Województwo połockie w Rzeczypospolitej, jego terytorium i odnowiona hierarchia urzędnicza w latach 1566-1764 /24 IV....

  Cena: 50,51 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – książka

  Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki – książka

  Agnieszka Pawłowska  

  Monografia Agnieszki Pawłowskiej niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej amerykańskiego samorządu terytorialnego, jako że prac w języku polskim poświęconych temu zagadnieniu powstało doprawdy niewiele. Książka ta jest pod wieloma względami pracą wyjątkową – przede wszystkim przez ogrom problemów, z jakim Autorka musiała się zmierzyć. W prezentowanej pracy bardzo...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie – książka

  Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie – książka

  Jan Ziobro  

  W książce przedstawiono w ujęciu przekrojowym problematykę funkcjonowania OSP i KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy), w szczególności zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych jednostek, stanowiącej kluczową determinantę w osiągnięciu oczekiwanej sprawności całego systemu. Skoncentrowano się na analizie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz wpływie warunków geograficznych na funkcjonowanie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zygmunt Lasocki Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej – książka

  Zygmunt Lasocki Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej – książka

  Polska Komisja Likwidacyjna, która przyjęła następnie nazwę Komisji Rządzącej, sprawowała władzę w Galicji od 28 października 1918 do 27 marca 1919. Krótki ten stosunkowo przeciąg czasu obfituje w ważne wydarzenia dla dziejów Małopolski i nie pozostał bez wpływu na ukształtowanie się w niej późniejszych stosunków. Posiadając dość obfity materiał, składający się z dokumentów, odpisów aktów, listów i...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – książka

  Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – książka

  Magdalena Ługiewicz  

  Opracowywanie projektów aktów prawnych należy do codziennych zadań pracownika samorządowego. Autorka w przystępny dla Czytelnika sposób przedstawia zasady tworzenia prawa miejscowego – uchwał i zarządzeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W poradniku omówiono m.in.: - zakres spraw, które mogą być uregulowane aktem prawa miejscowego, - rodzaje aktów prawa miejscowego, - zasady redagowania...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zmiana kadru – książka

  Zmiana kadru – książka

  Barbara Czarniawska  

  Książka Barbary Czarniawskiej "Zmiana kadru. Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian" jest z jednej strony fascynującą opowieścią o Warszawie – kształtowaniu się i postrzeganiu w niej instytucji społecznych, takich jak metro, bezdomni, ciepłownictwo czy percepcja własności, a z drugiej – dogłębną, rzetelną naukową analizą tych fenomenów. Nieczęsto zdarza się, aby pozycja wyraźnie naukowa miała jednocześnie...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Planowanie przestrzenne w gminach – książka

  Planowanie przestrzenne w gminach – książka

  Przemysław Śleszyński   Tomasz Komornicki   Jerzy Solon   Marek Więckowski  

  Książka Planowanie przestrzenne w gminach prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). Monografia powstała na podstawie corocznego Raportu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wykonanego...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Metody zarządzania wartością publiczną – książka

  Metody zarządzania wartością publiczną – książka

  Marek Ćwiklicki  

  Wartość publiczna jest nową koncepcją, dopiero kształtującą się tak w teorii, jak i w praktyce zarządzania organizacjami publicznymi. Żeby wartość publiczną dostarczać społeczeństwu, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi. Podstawową ich typologię omówiono w książce na konkretnych przykładach. Niniejsza praca adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami zarządzania publicznego,...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny XXI wieku – książka

  Samorząd terytorialny XXI wieku – książka

  Irena Lipowicz  

  Samorząd terytorialny jest ideą i instytucją prawną doskonaloną przez prawie 200 lat w nauce prawa administracyjnego wielu krajów europejskich. Publikacja stanowi nowe, oryginalne ujęcie jego istoty. Autorka wskazuje na najważniejsze problemy, z którymi samorząd ten będzie się borykać w XXI w., eksponuje uniwersalność niektórych – niesłusznie zapomnianych – idei leżących u jego podstaw, a także odnosi...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo o odpadach Wybrane problemy – książka

  Prawo o odpadach Wybrane problemy – książka

  Praktycznie każdy podmiot prawa, nawet jeśli nie jest wytwórcą odpadów, to z całą pewnością doświadcza ich oddziaływania. Problematyka odpadów oraz ich zagospodarowania stanowi istotny obszar prawa, który został szczegółowo omówiony w publikacji. Autorzy proponują rozwiązania kluczowych problemów ustawy – Prawo o odpadach, wskazują związki tej regulacji z innymi działami prawa. W książce został uwzględniony...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (74) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (74) 2018 – książka

  Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association, jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice – książka

  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice – książka

  Dariusz P. Kała  

  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych jest świadczeniem majątkowym przysługującym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Jego wysokość jest ustalana w drodze uchwały rady gminy. Jest on wypłacany z budżetu rady gminy według procedury określonej w zarządzeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W nauce prawa i literaturze branżowej brak monograficznych...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka samorządu terytorialnego – książka

  Gospodarka samorządu terytorialnego – książka

  Andrzej Miszczuk   Magdalena Miszczuk   Krzysztof Żuk  

  Kompendium wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i członkostwa Polski w UE. W podręczniku szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: charakterystykę samorządu terytorialnego traktowanego jako podsystem administracji publicznej i jako formę organizacji społeczeństwa...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – książka

  Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – książka

  Andrzej Warmiński  

  Organizacji państwowej od samego początku powstania towarzyszyło kształtowanie się różnych realnych form zapewnienia obrony, bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami, które z upływem czasu stawały się rzeczywistością. Do największych niebezpieczeństw należały kataklizmy wojenne, które wywoływały wielorakie skutki, zagrażając nie tylko państwu, ale i całemu społeczeństwu. W obliczu tych niebezpieczeństw...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Marketing terytorialny Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich – książka

  Marketing terytorialny Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich – książka

  Małgorzata Duczkowska-Piasecka  

  W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm rynkowy- władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamości w globalizującym się świecie. Autorka

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo samorządu terytorialnego broszura 2019 – książka

  Prawo samorządu terytorialnego broszura 2019 – książka

  Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, opatrzone zbiorczym skorowidzem. We wszystkich tych ustawach uwzględniono zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Stan...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: W cieniu statusu – książka

  W cieniu statusu – książka

  Artur Wołek  

  Red. Artur Wołek, W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Zmiany administracyjne dokonywane po wojnie, w ramach obecnych granic Polski, zachodziły w odstępach dwudziestoparoletnich: układ województw wprowadzony w roku 1950 został zmieniony w 1975, a ten z kolei – w 1998. Niniejsza analiza powstała w dziewiętnastym roku obowiązywania nowego...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 350

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA