Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 426
 • administracja, samorząd terytorialny: Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka
  Nowość

  Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska   Nowak Paweł A.   Piotr Król  

  Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej. Autorzy omawiają interakcje jednostek...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy – książka
  Nowość

  Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy – książka

  Wioletta Bień  

  Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru finansów samorządowych. Dochody własne JST stanowią podstawę realizacji zadań własnych i stają się ważnym czynnikiem rozwojowym. Dochody te nie są wystarczającym źródłem zasilania JST, stąd też problem wpływu posiadanego władztwa podatkowego na kondycję finansową jest aktualny. Autorka wskazuje na istotną potrzebę przeprowadzenia reformy systemu finansowego samorządów...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice – książka
  Nowość

  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice – książka

  Dariusz P. Kała  

  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych jest świadczeniem majątkowym przysługującym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Jego wysokość jest ustalana w drodze uchwały rady gminy. Jest on wypłacany z budżetu rady gminy według procedury określonej w zarządzeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W nauce prawa i literaturze branżowej brak monograficznych...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej – książka
  Nowość

  Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej – książka

  Coraz bardziej popularnym podejściem w sektorze publicznym jest koncepcja sieci współrządzenia (governance networks), która zawiera w sobie m.in. koncepcję sieci administracji publicznej. W ramach kontroli zarządczej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych muszą zapewniać skutecz­ność i efektywność podejmowanych działań, zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie kontroli zarządczej....

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce – książka
  Nowość

  Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce – książka

  W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na pytania: - Jakie czynniki determinują sukces wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka
  Nowość

  Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka

  Wojciech F. Szymczak  

  Książka łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivre`u, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, właściwe kreowanie swojego wizerunku (dobór strojów i dodatków zależnie od okazji), precedencja (ustalanie hierarchii ważności osób w różnych wydarzeniach organizacyjnych), zasady korespondencji, skróty...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka
  Nowość

  Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Anna Kanios  

  Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych technik badawczych (...). Omówienie w rozprawie tylu zagadnień, i to w sposób pogłębiony, sprawia, że uznać ją trzeba za poważne stadium doniosłego społecznie zagadnienia. Przedłożona przez Autorkę praca...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Encyklopedia administracji publicznej – książka

  Encyklopedia administracji publicznej – książka

  Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania. Publikacja, której idea powstała wśród badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, została przygotowana...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka ściekowa w gminie – książka

  Gospodarka ściekowa w gminie – książka

  Maria Dowgielewicz   Jacek Kisiel   Andrzej Kubiak  

  Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, wzory przydatnych dokumentów oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową. Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Michał Kościelak   Paweł Michalski  

  Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z: nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce – książka

  Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce – książka

  Paweł A. Nowak  

  Budowa społeczeństwa informacyjnego została wskazana jako jeden z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę. W prezentowanej monografii Czytelnicy znajdą nie tylko definicję społeczeństwa informacyjnego oraz wyjaśnienie jego roli w rozwoju społecznym i gospodarczym XXI wieku, lecz także opis sieci powiązań, zadań i interesów różnych podmiotów administracji publicznej zaangażowanych...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz – książka

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz – książka

  W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Interpretacje poszczególnych przepisów zostały oparte na orzecznictwie Naczelnego Sądu...

  Cena: 239,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4 (42) 2017 – książka

  Zarządzanie Publiczne 4 (42) 2017 – książka

  János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część druga Noralv Veggeland: Conflicting administrative traditions – a political-economic perspective Marcin Kocór: Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations Andrzej Kozina: Negotiations within Firm-Idea Marcin Kautsch:...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: RODO dla samorządu i administracji – książka

  RODO dla samorządu i administracji – książka

  Katarzyna Czajkowska-Motosiuk  

  Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym przygotowanie się i wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji nowych zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W poradniku zostały opisane kluczowe zmiany wprowadzane przez RODO, obowiązki, jakie zostały nałożone na urzędy i organy samorządu,...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka

  Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka

  Ewa Łukasik  

  Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane ze świadczeniem pracy przez pracowników samorządowych. Czytelnik dowie się niej nie tylko, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników w gminach, powiatach i województwach, lecz także jak na gruncie przepisów regulujących ich sytuację pracowniczą przebiega ich kariera zawodowa oraz jak się ona kończy. Autorka szczególną uwagę zwraca na kwestie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych – książka

  Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych – książka

  Karolina Jastrzębska  

  W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę e-administracji i zmian organizacyjnych wynikających z wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach. Zaproponowano szerokie podejście do analizy e-administracji, uwzględniające działania w obszarach:...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorządowe prawo dotacyjne – książka

  Samorządowe prawo dotacyjne – książka

  Anna Ostrowska  

  Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych takich jak np.: - dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli, - dotacje dla organizacji pozarządowych, - dotacje dla klubów sportowych, - dotacje na prace przy zabytkach, - dotacje...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej – książka

  Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej – książka

  Krzysztof Korociński  

  Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka samorządowa wobec starości – książka

  Polityka samorządowa wobec starości – książka

  Ryszard Majer  

  Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Książka może okazać się szczególnie przydatna dla kierowników i pracowników administracji samorządowej. Autor...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 426

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA