Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 346
 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka samorządu terytorialnego – książka

  Gospodarka samorządu terytorialnego – książka

  Andrzej Miszczuk   Magdalena Miszczuk   Krzysztof Żuk  

  Kompendium wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i członkostwa Polski w UE. W podręczniku szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: charakterystykę samorządu terytorialnego traktowanego jako podsystem administracji publicznej i jako formę organizacji społeczeństwa...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Republicyzacja zadań publicznych – książka
  Nowość

  Republicyzacja zadań publicznych – książka

  Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – książka

  Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – książka

  Andrzej Warmiński  

  Organizacji państwowej od samego początku powstania towarzyszyło kształtowanie się różnych realnych form zapewnienia obrony, bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami, które z upływem czasu stawały się rzeczywistością. Do największych niebezpieczeństw należały kataklizmy wojenne, które wywoływały wielorakie skutki, zagrażając nie tylko państwu, ale i całemu społeczeństwu. W obliczu tych niebezpieczeństw...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Marketing terytorialny Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich – książka

  Marketing terytorialny Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich – książka

  Małgorzata Duczkowska-Piasecka  

  W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm rynkowy- władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamości w globalizującym się świecie. Autorka

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo samorządu terytorialnego broszura 2019 – książka

  Prawo samorządu terytorialnego broszura 2019 – książka

  Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, opatrzone zbiorczym skorowidzem. We wszystkich tych ustawach uwzględniono zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Stan...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustrój miasta stołecznego Warszawy – książka

  Ustrój miasta stołecznego Warszawy – książka

  Mariusz Bidziński  

  Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawiającą istotne rozważania na temat ustroju m. st. Warszawy. Analizy zawarte w poszczególnych częściach książki dotyczą nie tylko aktualnych rozwiązań prawnych, ale wskazują również propozycje zmian i nowe koncepcje prawne i strukturalne. Studium stanowi ocenę obecnych rozwiązań ustrojowych, a także zawiera zbiór postulatów de lege ferenda dotyczących...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism i dokumentów – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism i dokumentów – książka

  Robert Suwaj  

  Publikacja stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019 – książka

  Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019 – książka

  Michał Culepa  

  Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Kompleksowe opracowanie poświęcone statusowi prawnemu sekretarza jednostki samorządu terytorialnego przedstawia jego zadania, kompetencje, uprawnienia i obowiązki. W książce zaprezentowano zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego konstruowania unormowań prawnych dotyczących funkcjonowania sekretarza w danej jednostce samorządu terytorialnego: - analizę statusu prawnego sekretarza...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budż – książka

  Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budż – książka

  Maria Augustowska   Wojciech Rup  

  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.); - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,...

  Cena: 367,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – książka

  Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – książka

  Zbigniew Woźniak  

  Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera matryce koncepcyjno-analityczne umożliwiające osobom/instytucjom odpowiedzialnym za przygotowywanie profesjonalistów i programów socjalnych wybór wariantowych rozwiązań/zadań programowych adresowanych do grup...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – książka

  Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – książka

  Roman Kotapski  

  Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono m.in.: • rynek usług komunalnych a uwarunkowania ustalania taryf, • determinanty kształtowania cen usług w warunkach...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego – książka

  Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego – książka

  Dominika Bek   Jakub Hanc   Anna Jaworska-Wieloch   Olga Sitarz   Piotr Zawiejski  

  Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpowiedzi na pytanie o relację materialnego prawa dyscyplinarnego do materialnego prawa karnego. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to charakterystyka i szczegółowa analiza przepisów dotyczących...

  Cena: 74,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju – książka

  Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju – książka

  Beata Sadowska  

  „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie" to monografia adresowana do wszystkich, którzy interesują się rachunkowością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką komunalną. Monografia obejmuje takie zagadnienia, jak: - Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii - Pomiar w teorii ekonomii - Realizacja funkcji informacyjnej...

  Cena: 76,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 3 (45) / 2018 – książka

  Zarządzanie Publiczne 3 (45) / 2018 – książka

  W numerze [Contents]: Anthony Levitas: Local government reform as state building: What the Polish case says about “decentralisation”, doi 10.15678/ZP/ZP.2018.45.3.01, s. 5–25; Anna Karwińska, Aleksander Böhm, Michał Kudłacz: The phenomenon of urban sprawl in modern Poland: Causes, effects and remedies, doi 10.15678/ZP/ZP.2018.45.3.02, s. 26–43; Csaba Makó, Miklós Illéssy, András Borbély: Diverging...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora publicznego – książka

  Zamknięcie roku 2015 w jednostkach sektora publicznego – książka

  Izabela Świderek  

  Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych czynności powinna być...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Damian Michalak  

  Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Etyka urzędnika – książka

  Etyka urzędnika – książka

  Andrzej Zwoliński  

  Przekraczając progi urzędów widać formularze, druki, okienka i twarde miny ludzi siedziących za biurkami. Często wydaje się, że urzędowe spotkanie nie dotyczy człowieka, tylko numeru sprawy zapisanej czarną czcionką na śnieżnobiałej kartce papieru. Dlaczego zetknięcie z biurokracją "bywa tak często nieprzyjemne i uciążliwe, że spotkanie kogoś, kto spokojnie wytłumaczy, doprecyzuje niejasne terminy,...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego – książka

  Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego – książka

  Lech Jędrzejewski  

  Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczących gospodarki ?nansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010–2016. Wymiar ?nansowy działania organów samorządu stanowi obszar badawczy pozwalający na zastosowanie narzędzi analizy umożliwiających obiektywny pomiar zamierzonych i przypadkowych skutków tej działalności. W związku z analizą polityki ?nansowej przedmiotem badań stają się prawidłowości,...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych – książka

  Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych – książka

  Pomocniczość i decentralizacja władzy publicznej mają zapewnić skuteczne i sprawne wykonywanie zadań publicznych. Jednakże Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przesądza o stopniu decentralizacji, pozostawiając ustawodawcy zwykłemu w tym zakresie znaczną elastyczność. Potrzeby społeczeństwa są na ogół efektywniej zaspokajane przez struktury administracji, które działają w jego najbliższym otoczeniu....

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 346

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA