Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 371
 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za – książka

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za – książka

  Elżbieta Gaździk   Ewa Ostapowicz  

  Książka „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” jest to publikacja narzędziowa, która została przygotowana na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem wielu przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, uwzględniających specyfikę działalności jednostek...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych – książka

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych – książka

  Izabela Świderek  

  Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie może być książka, w której szczegółowo omówiono: zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem konsekwencji i...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Izabela Świderek  

  Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12 – książka

  Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12 – książka

  Ewa Bagińska   Jerzy Parchomiuk  

  Tom 12 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w administracji. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych – książka

  Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych – książka

  Przemysław Pest  

  Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego partycypują zatem we wpływach z obu podatków dochodowych. W ten sposób prawie 50% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na zasadach...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Służba cywilna po nowelizacji – książka

  Służba cywilna po nowelizacji – książka

  Michał Culepa  

  Z dniem 23 stycznia 2016 r. weszła w życie – po wyjątkowo szybkim procesie legislacyjnym – ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza zasadniczą zmianę w systemie organizacji służby cywilnej niejako „wyjmując” z systemu naboru konkursowego i sformalizowanych form zatrudnienia wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Obecnie stanowiska...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Oceny okresowe pracowników samorządowych – książka

  Oceny okresowe pracowników samorządowych – książka

  Jacek Jędrzejczak  

  W każdej JST zarządzenie wewnętrzne o przeprowadzaniu okresowych ocen ma służyć przede wszystkim realizacji postulatu podnoszenia wydajności i jakości pracy, kompleksowej ocenie wyników pracy każdego pracownika samorządowego, jak też określać jego przydatność zawodową na danym stanowisku pracy i możliwości dalszego rozwoju zawodowego. System ocen z poziomu całej polityki personalnej ma z kolei ułatwiać...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego Tom 3 – książka

  Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego Tom 3 – książka

  Spis urzędników żmudzkich ułożony został zgodnie z zasadą dotychczas stosowaną w Spisach, tzn. topograficzno-chronologiczną, gdyż tym samym jest to porównywalne ze spisami koronnymi. Urzędy prezentowane są według porządku alfabetycznego.

  Cena: 55,15 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej Tom 2 – książka

  Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej Tom 2 – książka

  Recenzowany tom (będący kontynuacją opracowania zbiorowego pod redakcją M. Domagały i J. Iwanka pt. Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Teoria – Historia) stanowi próbę analizy przyczyn, rozwiązań instytucjonalnych i politycznej praktyki autonomii terytorialnej w wybranych państwach europejskich. Redaktorzy dokonali przemyślanego wyboru państw będących przedmiotem analizy, tak aby opisać...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Miejska polityka zagraniczna – książka

  Miejska polityka zagraniczna – książka

  Marta Lackowska  

  Książka traktuje o politycznych działaniach miast wykraczających poza ich granice, a podejmowanych wobec obszarów sąsiednich, władz państwowych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja przeskalowania (rescaling), zwracająca uwagę nie na terytorialne punkty odniesienia, ale na łączące je relacje (skale). Empiryczna część pracy opiera się na badaniu 12 miast polskich,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 1 – książka

  Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 1 – książka

  Praca niniejsza jest dziełem 14 autorów, zarówno teoretyków, jak i praktyków, skupiających swoje zainteresowania naukowe na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym. Dostrzegając potrzebę rozwinięcia poddanych analizie zagadnień uznano, iż wymagają one dalszego naukowego pogłębienia, czego efektem będzie ukazanie się w najbliższym czasie, drugiego tomu prac Z zagadnień...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Działanie współczesnych przedsiębiorstw Tom 12 – książka

  Działanie współczesnych przedsiębiorstw Tom 12 – książka

  Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznesowym wielorako zdeterminowanym. W tej książce Autorzy przedstawili wyniki badań teoretycznych i empirycznych ujmujące: - kulturowe - zasobowe - samorządowe uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw.

  Cena: 51,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa – książka

  Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa – książka

  Niniejsza publikacja zespołu autorów, uczestników konferencji naukowej, przybliża treści dotyczące stanu wiedzy z obszaru pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa realizowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców. Poza tym autorzy wymienili problemy, sposoby ich eliminacji oraz określili kierunki zmian dotyczące przygotowań obronnych Polski.

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Instrukcja archiwalna z komentarzem – książka

  Instrukcja archiwalna z komentarzem – książka

  Piotr Thiem  

  Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich instrukcji określających zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, w szczególności: - kwalifikowania i klasyfikowania akt, - przejmowania dokumentacji powstałej...

  Cena: 73,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwa w sferze publicznej – książka

  Partnerstwa w sferze publicznej – książka

  rzedmiotem podjętych w książce analiz są partnerstwa w sferze publicznej, będące instrumentem zarządzania i sposobem świadczenia usług publicznych, opartym na współpracy zróżnicowanych podmiotów, łączeniu możliwości działania oraz dostępnych zasobów. Założeniem redaktorów było przedstawienie różnych typów partnerstw, wskazanie możliwości ich wykorzystania w sferze publicznej, jak również zwrócenie...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzi na trudne pytania z pomocy społecznej – książka

  Odpowiedzi na trudne pytania z pomocy społecznej – książka

  W pracy pracowników socjalnych bardzo często pojawiają się pytania. Aby móc na nie odpowiedzieć potrzebna jest często fachowa wiedza z zakresu prawa. Porada prawna kosztuje i to nie małe pieniądze. Dlatego aby ułatwić codzienną pracę pracowników socjalnych wydaliśmy publikację, w której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby, które na co dzień stykają się z szeroko rozumianą...

  Cena: 20,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Stosunki samorządowo - bankowe a rozwój społeczno - ekonomiczny w przestrzeni – książka

  Stosunki samorządowo - bankowe a rozwój społeczno - ekonomiczny w przestrzeni – książka

  Dorota Korenik   Stanisław Korenik  

  Monografia ta stanowi cenne, pierwsze na polskim rynku wydawniczym, kompleksowe teoretyczno-poznawcze i odnoszące się do rzeczywistości polskiej studium relacji samorządu terytorialnego z bankami. Pozycję charakteryzuje zdecydowanie oryginalne i nowatorskie podejście do problematyki kształtowania relacji samorządu terytorialnego z bankami, jak też banków z samorządem terytorialnym. W proponowanym podejściu...

  Cena: 47,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego + CD – książka

  System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego + CD – książka

  Ewa Sławińska-Tomtała  

  Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w jednostce sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej w procesie prowadzenia postępowań administracyjnych. W książce zaprezentowane zostały mechanizmy kontroli, które w sposób racjonalny powinny zapewnić zgodność działań organu z obowiązującymi przepisami prawa. Czytelnik zapozna się z obowiązującą procedurą postępowań administracyjnych,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego – książka

  Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego – książka

  Marzanna Poniatowicz  

  Federalizm fiskalny to współczesna koncepcja ekonomiczna przeciwstawna idei centralizmu, oparta na formule wielopoziomowych finansów publicznych oraz koncentrująca się na poszukiwaniu optymalnego zakresu decentralizacji fiskalnej. To jednocześnie koncepcja nowoczesnego i wieloszczeblowego zarządzania sektorem publicznym, której wdrażanie ma na celu zwiększenie efektywności procesu dostarczania dóbr...

  Cena: 70,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Piotr Sitniewski  

  Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zasady jawności obrad organów stanowiących w samorządzie. Dokonano kompleksowej analizy 619 jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie rady powiatu (315), 304 gminy miejskie w trzech obszarach: statuty, zawartość stron BIP, dobre praktyki w tym zakresie. Projekt, który umożliwił dokonanie był realizowany z dotacji przyznanej w ramach programu...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 371

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA