Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 336
 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Rafał Cieślak  

  Partnerstwo publiczno-prywatne to nowa i jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że wdrażanie projektów PPP stanowi wyzwanie zarówno dla sektora publicznego, jak i dla inwestorów prywatnych. Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem ułatwiającym prawidłowe zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów – książka

  Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów – książka

  Witold Rakowski   Ewelina Maciszewska   Marcin Molenda  

  W książce podjęto bardzo ważny i aktualny problem planowania przestrzennego i jego wpływu na kształtowanie poziomu życia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. Gminy jako podstawowe jednostki samorządowe mierzą się z tym problemem od początku swego reaktywowania, czyli od 1990 r. Wiele z tych zagadnień nie zostaje do dziś rozwiązanych, o czym świadczy fakt, że w końcu 2010 r. planami pokryte...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 3 – książka

  Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 3 – książka

  Kolejny tom pt. "Z Zagadnień Nadzoru I Kontroli organów władzy publicznej w Polsce?" - cyklu wydawniczego, który ma na celu wielowymiarową i wielopłaszczyznową analizę zagadnień związanych z instytucjami nadzoru i kontroli w systemie organów ścigania władzy publicznej w Polsce...?

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – książka

  Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – książka

  Wojciech Rup  

  Sprawozdanie finansowe za 2013 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk: omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg,...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Praca socjalna – książka

  Praca socjalna – książka

  Mel Gray   Stephen A. Webb  

  Podręcznik prezentuje: przystępnie wyjaśnione teoretyczne podstawy pracy socjalnej, odniesienia dziedziny do myśli m.in. Habermasa, Giddensa, Bourdieu, Foucaulta, Buttler oraz do kierunków politycznych i ruchów społecznych, sposoby wykorzystania w praktyce metodologii z obszaru analizy systemowej, etnometodologii, etnografii, badań empirycznych, ujednoliconą strukturę rozdziałów (wyjaśnienie teorii...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o drogach publicznych – książka

  Ustawa o drogach publicznych – książka

  Wiesław Podhorodecki  

  Książka zawiera starannie wybrane przez autora aktualne i zarazem najważniejsze dla wykładni tezy orzeczeń sądów administracyjnych i cywilnych do poszczególnych artykułów ustawy o drogach publicznych. Dodatkowym atutem opracowania są wzory aktów prawnych wydawanych przez organy samorządowe (uchwały, decyzje i umowy) sporządzone na podstawie przykładowego stanu faktycznego. Publikacja stanowi praktyczną...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych – książka

  Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych – książka

  W poradniku tym znajdą Państwo omówienie nie tylko ogólnych zasad oraz wymogów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ale także opis przepisów wykonawczych, określających zasady nabywania kwalifikacji zawodowych. Ponadto w publikacji została przedstawiona również ustawa o pracownikach samorządowych. W publikacji zostały zawarte informacje na temat: • wymaganych umiejętności • wykaz przedmiotów...

  Cena: 52,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: System – książka

  System – książka

  Bertold Kittel  

  Śmieci – brudne pieniądze, czysty zysk Reportaż śledczy o „śmieciowym” biznesie, opanowanym przez mafię Myślisz, że świat przestępczości zorganizowanej cię nie dotyczy? Sądzisz, że medialne relacje z aresztowań, zamachów, porwań i procesów to coś odległego? A czy wiesz, że prawdopodobnie każdego dnia, kiedy idziesz wyrzucić do śmietnika starannie posegregowane odpady, dajesz zarobić mafii? Gangsterzy,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja rządowa i samorządowa w Polsce – książka

  Administracja rządowa i samorządowa w Polsce – książka

  Eugeniusz Zieliński  

  Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji. Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu – książka

  Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu – książka

  Maria Grzymisławska-Cybulska  

  Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce prawa pomocy w ogólnej koncepcji prawa do sądu, co uznać należy za szczególnie istotne w kontekście obserwowanej w praktyce tendencji do marginalizowania prawa pomocy. Prezentowane opracowanie zawiera wnioski...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – książka

  Gospodarka kasowa jednostki budżetowej – książka

  Krzysztof Jacek Korociński  

  Praktyczne omówienie zasad prawidłowego gospodarowania środkami pieniężnymi w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Publikacja zawiera szereg ważnych informacji dla głównych księgowych (skarbników) oraz osób zarządzających jednostką budżetową, które pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym w jednostce, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności...

  Cena: 178,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Socjologia administracji in statu nascendi – książka

  Socjologia administracji in statu nascendi – książka

  Warunkiem sine qua non instytucjonalizacji jakiejś dyscypliny nauki jest jej istnienie niezinstytucjonalizowane czy raczej jeszcze nie w pełni zinstytucjonalizowane, a przede wszystkim podejmowane z określonej perspektywy badania nad takim czy innym jej przedmiotem materialnym. Przyjmując najbardziej ogólne i zarazem najbardziej pojemne określenie socjologii administracji jako dyscypliny socjologicznej,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – książka

  Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – książka

  Katarzyna Grosicka   Leszek Grosicki   Przemysław Grosicki  

  Proces globalizacji, sprzeczność interesów państw, społeczności lub jednostek, generują różnego rodzaju niebezpieczeństwa, od konfliktów zbrojnych, poprzez terroryzm, przestępczość zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, regionalnym, czy pospolitą po ekscesy chuligańskie. Oprócz tych skutków, zagrożenia wynikają z nieprzewidywalnych zjawisk, będących wynikiem działania sił przyrody w postaci różnego...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: System realizacji strategii rozwoju województwa – książka

  System realizacji strategii rozwoju województwa – książka

  Agnieszka Pawłowska   Anna Gąsior-Niemiec   Anna Kołomycew   Bogusław Kotarba  

  Książka jest odpowiedzią na zawarte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oczekiwania związane z nowym paradygmatem polityki regionalnej. Paradygmat ten zmierza w kierunku wzmocnienia systemu rządzenia wielopoziomowego (multilevel governance). Kluczowe znaczenie mają w nim zasady efektywności, warunkowości, oparcia polityki na dowodach (evidence-based policy). Zdecydowanie większą wagę przywiązuje...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo finansów publicznych sektora samorządowego – książka

  Prawo finansów publicznych sektora samorządowego – książka

  Marcin Miemiec   Wiesława Miemiec   Krystyna Sawicka  

  Podręcznik zawiera aktualne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych ze stanowieniem oraz stosowaniem prawa finansów samorządowych z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowego, rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia systemu finansowego jednostek samorządu...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo finansowe samorządu terytorialnego – książka

  Prawo finansowe samorządu terytorialnego – książka

  Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości finansów publicznych. Czwarty już tom z serii będącej owocem projektów badawczych ?Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku?, stanowi kontynuację i zarazem...

  Cena: 65,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism – książka

  Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism – książka

  Zofia Wojdylak-Sputowska   Arkadiusz Jerzy Sputowski  

  Instrukcja egzekucji administracyjnej dla urzędu gminy – urzędu miasta. Gotowy wzorzec instrukcji przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku oraz od 1 stycznia 2014 roku. W ustawie z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych – książka

  Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych – książka

  Niezmiernie rzadko spotyka się opracowania, które mając charakter monograficzny, łączą ze sobą w sposób tak umiejętny zagadnienia teoretyczne, dogmatykę prawa i badania empiryczne. Uprzednie i następcze czynniki, które zmniejszają rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, stanowią oryginalną i twórczą, intelektualną koncepcję autorów, a poprzez formę,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – książka

  Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – książka

  Wioletta Czemiel-Grzybowska  

  W książce przedstawiono rolę pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, pokazano modelową ewolucję tych podmiotów, przeanalizowano dostępność pomocy publicznej, zidentyfikowano bariery rozwoju z uwzględnieniem zarówno nowo powstałych przedsiębiorstw, jak i podmiotów z wieloletnim doświadczeniem.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej – książka

  Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej – książka

  Bogusław Przywora  

  Przedmiotem pracy jest analiza przemian, jakim została poddana polska służba cywilna. Analiza ta jest przeprowadzona z wykorzystaniem instrumentów właściwym prawu konstytucyjnemu. Należy założyć, że ewolucja regulacji dotyczących organizacji służby cywilnej powinna być podporządkowana nadrzędnemu celowi, jakim jest dążenie do stworzenia apolitycznych, wykwalifikowanych i stabilnych kadr urzędniczych,...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 336

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA