Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 446
 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka ściekowa w gminie – książka

  Gospodarka ściekowa w gminie – książka

  Maria Dowgielewicz   Jacek Kisiel   Andrzej Kubiak  

  Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie dobrych praktyk, wzory przydatnych dokumentów oraz zbiór aktów prawnych związanych z gospodarka ściekową. Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo, jak należy...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Michał Kościelak   Paweł Michalski  

  Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się w ostatnich latach, ze szczególnym przedstawieniem konsekwencji prawnych wynikających z: nowej ustawy kominowej, rewolucjonizującej formy zatrudniania...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce – książka

  Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce – książka

  Paweł A. Nowak  

  Budowa społeczeństwa informacyjnego została wskazana jako jeden z priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej na najbliższą dekadę. W prezentowanej monografii Czytelnicy znajdą nie tylko definicję społeczeństwa informacyjnego oraz wyjaśnienie jego roli w rozwoju społecznym i gospodarczym XXI wieku, lecz także opis sieci powiązań, zadań i interesów różnych podmiotów administracji publicznej zaangażowanych...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz – książka

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz – książka

  W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Interpretacje poszczególnych przepisów zostały oparte na orzecznictwie Naczelnego Sądu...

  Cena: 239,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4 (42) 2017 – książka

  Zarządzanie Publiczne 4 (42) 2017 – książka

  János Kornai: Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część druga Noralv Veggeland: Conflicting administrative traditions – a political-economic perspective Marcin Kocór: Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations Andrzej Kozina: Negotiations within Firm-Idea Marcin Kautsch:...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: RODO dla samorządu i administracji – książka

  RODO dla samorządu i administracji – książka

  Katarzyna Czajkowska-Motosiuk  

  Publikacja jest praktycznym kompendium ułatwiającym przygotowanie się i wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji nowych zasad ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W poradniku zostały opisane kluczowe zmiany wprowadzane przez RODO, obowiązki, jakie zostały nałożone na urzędy i organy samorządu,...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka

  Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka

  Ewa Łukasik  

  Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane ze świadczeniem pracy przez pracowników samorządowych. Czytelnik dowie się niej nie tylko, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników w gminach, powiatach i województwach, lecz także jak na gruncie przepisów regulujących ich sytuację pracowniczą przebiega ich kariera zawodowa oraz jak się ona kończy. Autorka szczególną uwagę zwraca na kwestie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa – książka

  Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa – książka

  Niniejsza publikacja zespołu autorów, uczestników konferencji naukowej, przybliża treści dotyczące stanu wiedzy z obszaru pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa realizowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców. Poza tym autorzy wymienili problemy, sposoby ich eliminacji oraz określili kierunki zmian dotyczące przygotowań obronnych Polski.

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych – książka

  Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych – książka

  Karolina Jastrzębska  

  W książce omówiono wpływ nowych technologii, w szczególności rozwoju elektronicznej administracji, na sprawność funkcjonowania organizacji publicznej. Publikacja systematyzuje problematykę e-administracji i zmian organizacyjnych wynikających z wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w urzędach. Zaproponowano szerokie podejście do analizy e-administracji, uwzględniające działania w obszarach:...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorządowe prawo dotacyjne – książka

  Samorządowe prawo dotacyjne – książka

  Anna Ostrowska  

  Celem publikacji jest sformułowanie generalnych standardów samorządowego dotowania, które miałyby zastosowanie do wszystkich dotacji udzielanych z budżetów gmin, powiatów i województw samorządowych takich jak np.: - dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek i przedszkoli, - dotacje dla organizacji pozarządowych, - dotacje dla klubów sportowych, - dotacje na prace przy zabytkach, - dotacje...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej – książka

  Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej – książka

  Krzysztof Korociński  

  Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej – książka

  Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej – książka

  Agnieszka Górnicz-Mulcahy  

  W prezentowanej publikacji autorka porusza problematykę zatrudnienia pracowniczego na podstawie powołania, w zawężeniu do grupy osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej. Sytuacja prawna tej grupy podmiotów jest skomplikowana, powiązana splotem różnych zależności wynikających ze szczególnej roli publicznoprawnej, jaką one pełnią. Ze względu na złożoną konstrukcję przedmiotowego...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów – książka

  Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów – książka

  Agnieszka Kopańska   Grzegorz Kula   Joanna i in. Siwińska-Gorzelak  

  Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że im większy jest stopień decentralizacji, tym większa efektywność sektora publicznego na poziomie lokalnym. Z Wprowadzenia Jest to książka odznaczająca się wieloma...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komitet Audytu pierwsze kroki – książka

  Komitet Audytu pierwsze kroki – książka

  Grzegorz Błaszkowski   Marek Czerwieniec   Łukasz Koska  

  Przewodnik przeznaczony jest głównie dla osób zasiadających w radach nadzorczych lub zarządach jednostek zainteresowania publicznego, bądź pracujących w takich spółkach, które zastanawiają się: W jaki sposób zorganizować pracę komitetu audytu, aby był skuteczny? Pokazuje właściwe rozwiązania z polskiej i zagranicznej praktyki, dzięki którym wypełnianie zadań komitetu audytu w dobry sposób nie jest...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie administracyjnej państwa – książka

  Samorząd terytorialny W 20 lat po reformie administracyjnej państwa – książka

  Przypadająca w 2018 roku dwudziesta rocznica wprowadzenia nowego zasadniczego podziału administracyjnego państwa oraz tak zwanej reformy samorządowej, stanowi doskonały moment dla dokonania bilansu nadziei związanych z przeprowadzonymi reformami, a także do sformułowania postulatów na przyszłość. Realizacja zadań publicznych, postawionych przed gminami, powiatami i województwami, rodzi wiele praktycznych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych – książka

  Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych – książka

  Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być komplementarne oraz skoordynowane, co przesądza o właściwej dbałości o szeroko pojęte dobro społeczności lokalnych. Do realizacji tychże celów przygotowane są grupy dyspozycyjne, tworzone refleksyjnie, lokowane...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej – książka

  Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej – książka

  Michał Igor Ulasiewicz  

  Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówiono w niej m.in.: znaczenie i funkcje, jakie pełni jawność w demokratycznym...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych – książka

  Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych – książka

  Hanna Wolska  

  Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wykonanie przedmiotowych zadań, ale również zapewniających efektywne gospodarowanie środkami publicznymi pozostającymi w jej dyspozycji. Należą do nich zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie procesami w administracji samorządowej – książka

  Zarządzanie procesami w administracji samorządowej – książka

  Anna Ludwiczak  

  Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zmiany spojrzenia na realizowane w urzędach zadania wielu menadżerów publicznych. Przedstawia aktualny stan dojrzałości...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 446

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA