Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 413
 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownicy administracji publicznej Ćwiczenia – książka

  Pracownicy administracji publicznej Ćwiczenia – książka

  Urszula Legierska  

  Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie...

  Cena: 14,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownicy administracji publicznej Podręcznik – książka

  Pracownicy administracji publicznej Podręcznik – książka

  Urszula Legierska  

  Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. i z 2017 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji kwalifikacja: A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie...

  Cena: 18,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo finansów samorządowych – książka

  Prawo finansów samorządowych – książka

  Michał Bitner   Elżbieta Kornberger-Sokołowska  

  W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić: - podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu, - pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego, - klasyfikację dochodów,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownik samorządowy w szkole - zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy – książka

  Pracownik samorządowy w szkole - zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy – książka

  Patryk Kuzior  

  Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności szkolnej.

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce – książka

  Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce – książka

  Wojciech Hermeliński   Beata Tokaj   Anna Godzwon   Artur Adamiec  

  „Książka o konsekwencjach rewolucji w prawie wyborczym stanowiąca znakomity komentarz do wydarzeń z historii stosowania prawa wyborczego, a przede wszystkim do zmian wprowadzonych w ostatnich miesiącach, jest niezwykle potrzebna. Pokazuje bowiem te problemy, na które wyborca musi bardzo bacznie zwracać uwagę, by jego głos nie został wykorzystany w sposób nieuczciwy. Najważniejszy dla wyborów samorządowych,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja wyborów samorządowych Wybrane zagadnienia – książka

  Organizacja wyborów samorządowych Wybrane zagadnienia – książka

  Grzegorz Gąsior   Tomasz Gąsior  

  Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podmiotami administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia także zmiany prawne, które dokonały się w styczniu 2018 r. lub dokonają, w przepisach Kodeksu wyborczego w wyniku wejścia w życie ustawy z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz – książka

  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz – książka

  Krzysztof Jaroszyński   Anna Szmytt   Łukasz Złakowski  

  Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące: etapów planowania w gminie, województwie na szczeblu krajowym oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy, regulacji z zakresu gospodarki...

  Cena: 249,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – książka

  Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – książka

  W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat. Treści zawarte w książce zostały dobrane w ten sposób, aby z jednej strony - dokonać...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań – książka

  Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań – książka

  Monika Augustyniak  

  W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in.: - tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców, - zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych protesty...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym – książka

  Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym – książka

  Mariola Mamcarczyk  

  Sport stanowi obszar aktywności człowieka, który wpływa w istotny sposób na jakość jego życia. Jego powiązania z gospodarką będą w przyszłości zyskiwały na znaczeniu. Książka jest oryginalną monografią, w której połączono wątki dotyczące infrastruktury sportowej oraz rozwoju lokalnego. Jednym z ważniejszych narzędzi analitycznych wykorzystanych w monografii są badania ankietowe. Do opracowania wyników...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD – książka

  Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD – książka

  Paweł Daniel   Filip Geburczyk   Jan Szuma  

  Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do podjęcia których zobowiązany jest organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Innymi słowy, książka ma dawać odpowiedź...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – książka

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – książka

  Agnieszka Piskorz-Ryń  

  W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje legalne zawarte w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. oraz w polskiej ustawie z 25.02.2016 r. regulującej omawianą problematykę. Podejmowane w rozprawie zagadnienia mają...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wynagradzanie pracowników samorządowych – książka

  Wynagradzanie pracowników samorządowych – książka

  Małgorzata Terlikowska  

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uwzględnia najnowsze rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Autorka krok po kroku objaśnia każdy składnik wynagrodzenia przysługujący samorządowcowi – zarówno składniki...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka

  Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska   Nowak Paweł A.   Piotr Król  

  Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej. Autorzy omawiają interakcje jednostek...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy – książka

  Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy – książka

  Wioletta Bień  

  Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru finansów samorządowych. Dochody własne JST stanowią podstawę realizacji zadań własnych i stają się ważnym czynnikiem rozwojowym. Dochody te nie są wystarczającym źródłem zasilania JST, stąd też problem wpływu posiadanego władztwa podatkowego na kondycję finansową jest aktualny. Autorka wskazuje na istotną potrzebę przeprowadzenia reformy systemu finansowego samorządów...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej – książka

  Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej – książka

  Coraz bardziej popularnym podejściem w sektorze publicznym jest koncepcja sieci współrządzenia (governance networks), która zawiera w sobie m.in. koncepcję sieci administracji publicznej. W ramach kontroli zarządczej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych muszą zapewniać skutecz­ność i efektywność podejmowanych działań, zarówno na pierwszym, jak i na drugim poziomie kontroli zarządczej....

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Inwestycje w mieście Uwarunkowania ekonomiczne organizacyjne i przestrzenne – książka

  Inwestycje w mieście Uwarunkowania ekonomiczne organizacyjne i przestrzenne – książka

  W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat inwestycji w mieście - zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i sa­morządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.: - rodzajów inwestycji możliwych do zrealizowania w mieście, - prawnych uwarunkowań inwestycji, - środowiskowych i przestrzennych uwarunkowań inwestycji w mieście, - roli władz samorządowych...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarowanie majątkiem komunalnym Zasady metody strategie – książka

  Gospodarowanie majątkiem komunalnym Zasady metody strategie – książka

  Magdalena Łyszkiewicz  

  Gospodarowanie majątkiem komunalnym ma priorytetowe znaczenie dla sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych nałożonych na poszczególne gminy. Decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym zakresie powinny charakteryzować się przede wszystkim racjonalnością i efektywnością, jak również pragmatyzmem działań. Wielość i różnorodność decyzji majątkowych oraz wynikających z nich problemów sprawia,...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce – książka

  Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce – książka

  W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na pytania: - Jakie czynniki determinują sukces wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (71) 2018

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 413

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA