Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 453
 • administracja, samorząd terytorialny: Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne. – książka

  Świadczenia z pomocy społecznej Postępowanie administracyjne. – książka

  Małgorzata Szrajda  

  Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zwraca uwagę na nowe rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również wskazuje na pewne odmienności i przepisy szczegółowe, różniące...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych – książka

  Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych – książka

  Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być komplementarne oraz skoordynowane, co przesądza o właściwej dbałości o szeroko pojęte dobro społeczności lokalnych. Do realizacji tychże celów przygotowane są grupy dyspozycyjne, tworzone refleksyjnie, lokowane...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej – książka

  Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej – książka

  Michał Igor Ulasiewicz  

  Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówiono w niej m.in.: znaczenie i funkcje, jakie pełni jawność w demokratycznym...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych – książka

  Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych – książka

  Hanna Wolska  

  Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wykonanie przedmiotowych zadań, ale również zapewniających efektywne gospodarowanie środkami publicznymi pozostającymi w jej dyspozycji. Należą do nich zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie procesami w administracji samorządowej – książka

  Zarządzanie procesami w administracji samorządowej – książka

  Anna Ludwiczak  

  Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zmiany spojrzenia na realizowane w urzędach zadania wielu menadżerów publicznych. Przedstawia aktualny stan dojrzałości...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jak wygrać wybory samorządowe 2018? – książka

  Jak wygrać wybory samorządowe 2018? – książka

  Robert Stępowski  

  Do jesiennych wyborów samorządowych zostało już niewiele czasu. Bez wątpienia będzie to jedna z najbardziej bezwzględnych i brutalnych kampanii w Polsce po 1989 roku. Obecni samorządowi włodarze za wszelką cenę będą starali się władzę utrzymać, a nowi kandydaci ją przejąć. Już dziś widać, że zarówno jedni, jak i drudzy, są niezwykle zdeterminowani. Do obsadzenia jest blisko 50 tys. miejsc w radach:...

  Cena: 38,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + CD – książka

  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + CD – książka

  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało 2 wydanie publikacji: VADEMECUM SKARBNIKA W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – książka

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – książka

  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz  

  Prezentowany komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use) jest publikacją pomocną zarówno samym organom dysponującym informacjami, jak też podmiotom ubiegającym się o informacje, które mają być ponownie wykorzystane a także innym osobom zajmującym się powyższą problematyką zawodowo, czy też naukowo. Posiada on nie tylko walor praktyczny,...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. W najnowszym wydaniu uwzględniono regulacje...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów Poznania w Suchym Lesie – książka

  Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów Poznania w Suchym Lesie – książka

  Szymon Łukasiewicz  

  W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz, porównawczo, w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Są to: dąb szypułkowy – Quercus rober L., głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna Jacq., kalina hordowina – Viburnum lantana L., klon polny – Acer campestre...

  Cena: 33,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego – książka

  Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego – książka

  Witold Skomra  

  Publikacja pt. „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego” odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. W sposób nowatorski wskazuje na zagadnienie ryzyka operacyjnego, związanego...

  Cena: 52,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Sebastian Firkowski   Marek Piotrowski   Marek Przybylski   Łukasz Sadkowski   Kacper Sołoniewicz  

  Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego W niniejszej publikacji omówiono procedury podatkowe...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Kamilla Grobicka-Madej   Longin Mażewski   Kazimierz Pawlik   Agata Sobolewska  

  Pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o samorządzie gminnym uwzględniający rewolucyjne zmiany ustrojowe. Publikacja zawiera wykładnię wszystkich artykułów ustawy. Prezentuje szczegółową analizę fundamentalnych przepisów normujących zakres działania gminy oraz gospodarkę finansową pozwalającą na realizację jej zadań. Szeroko omawia uprawnienia i obowiązki organów sprawujących władzę w...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nauka administracji – książka

  Nauka administracji – książka

  Zbigniew Leoński  

  Podręcznik Nauka administracji zawiera omówienie istotnych zagadnień zaliczanych do nauki administracji takich jak: * geneza nauki administracji, * metody badawcze stosowane w ramach nauki administracji, oraz * czynniki kształtujące administrację publiczną. Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kierunki zmian w administracji publicznej – książka

  Kierunki zmian w administracji publicznej – książka

  Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia „Kierunki zmian administracji publicznej” stanowi zbiorowe opracowanie autorstwa kilkunastu znanych przedstawicieli nauki i praktyki, ilustrujące wybrane obszary zderzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji....

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania – książka

  Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania – książka

  Liliana Hawrysz  

  Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w administracji publicznej oraz sposobów jej pomiaru, opracowanie modeli uwarunkowań zarządzania jakością w powiązaniu ze skutecznością, strategią i otoczeniem w jakim funkcjonują. W książce Autorka dokonała porównania stanu i kondycji zarządzania przez jakość w administracji publicznej...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej – książka

  Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej – książka

  Łukasz M. Wyszomirski  

  Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz postępowania przed sądami administracyjnymi w tych sprawach. Kategoria aktów i czynności, o których mowa w tej pracy,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Straże Komentarz do ustaw – książka

  Straże Komentarz do ustaw – książka

  Paweł Drembkowski  

  Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz dotyczący tematyki straży obejmujący poniższe ustawy: art. 36-41 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.); art. 22 ustawy z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.); art. 45-49 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.); art. 58-64 ustawy z 28.3.2003...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdania o odpadach komunalnych – książka

  Sprawozdania o odpadach komunalnych – książka

  Małgorzata Brzóska   Tomasz Kaczmarek  

  W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznacza to, że JST będę musiały przygotować sprawozdania za rok 2017 do urzędów marszałkowskich i WIOŚ już w oparciu o nowy model obliczeniowy. Model uwzględniający w dużo...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych – książka

  Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych – książka

  Małgorzata Bednarek  

  Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal toczących się postępowaniach komunalizacyjnych, autorka kładzie nacisk na prezentację przyczyn, celów i zakresu komunalizacji mienia państwowego. Książka ukazuje negatywny (zawężający) i niezamierzony przez...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 453

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA