Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 432
 • administracja, samorząd terytorialny: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno prakseologicznym – książka

  Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno prakseologicznym – książka

  Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Podstawy prawa i administracji – książka

  Podstawy prawa i administracji – książka

  Wojciech Góralczyk  

  Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych zaliczeń i egzaminów oraz do studiowania dalszych przedmiotów prawniczych. W publikacji - łączącej wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi - najtrudniejsze problemy...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kwalifikacja A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Repetytorium – książka

  Kwalifikacja A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Repetytorium – książka

  Agnieszka Żukowska  

  Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.68. Mogą z niej korzystać zarówno słuchacze szkół policealnych, zawodowych kursów kwalifikacyjnych, jak również osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Książka zawiera łącznie 600 zadań zamkniętych...

  Cena: 29,51 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym – książka

  Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym – książka

  Tomasz Kanty  

  Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art. 115 § 13 i 19 k.k. - funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor porusza również problematykę ochrony prawnej tych kategorii osób.

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Czystość i porządek w gminie – książka

  Czystość i porządek w gminie – książka

  Zofia Wojdylak-Sputowska   Arkadiusz Jerzy Sputowski  

  Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach międzygminnych. Podstawą zbioru jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm., z uwzględnieniem...

  Cena: 168,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Socjologia administracji – książka

  Socjologia administracji – książka

  Sławomir Pilipiec   Piotr Szreniawski  

  Niniejsze opracowanie jest drugim wydaniem podręcznika z zakresu dynamicznie rozwijającej się socjologii administracji. Prace nad podręcznikem prowadzone były przy wykorzystaniu zarówno literatury należącej do nauk socjologicznych i administracyjnych, jak i prac z dziedziny prawa, ekonomii czy filozofii. Autorzy wykorzystali także wyniki własnych badań prowadzonych nad administracją wybranych urzędów...

  Cena: 30,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech – książka

  Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech – książka

  Marta Balcerek-Kosiarz  

  Monografia poświęcona jest porównaniu działalności gospodarczej samorządu gminnego w Polsce i Niemczech. W pracy zweryfikowano założenie, że samorząd gminny mógłby optymalizować wykonywanie zadań publicznych przez prowadzenie działalności gospodarczej, która sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb i interesów mieszkańców oraz przedsiębiorców. Autorka rozważa następujące kwestie: 1. Które zadania publiczne...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w Polsce reforma czy kontynuacja? – książka

  Samorząd terytorialny w Polsce reforma czy kontynuacja? – książka

  Książka w wartościowy sposób wpisuje się w dyskusję na temat stanu i dalszego rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce w 25 lat po odrodzeniu tej instytucji i w kilkanaście lat po ukształtowaniu obecnego modelu władz lokalnych i regionalnych. Treści dotyczące koncepcji ustrojowej i praktyki polskiego samorządu terytorialnego zestawione zostały w tej publikacji z doświadczeniami w reformowaniu samorządu...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government – książka

  Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government – książka

  Ewa Kulińska   Monika Odlanicka-Poczobutt  

  Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego ma, uzależniony od procesów globalizacji, rozwój komunikacji i dostępu do informacji. Niepodważalne zalety gospodarki elektronicznej to geograficzne uniezależnienie procesów biznesowych od odległości, zmniejszenie kosztów i czasu ich realizacji, zwiększenie dostępności oraz możliwość automatycznej reakcji na sygnał inicjujący proces biznesowy. Te oraz...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym – książka

  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym – książka

  Kamila Kędzierska   Piotr Kowalik   Agnieszka Stępień   Dariusz Wociór  

  Stan prawny: lipiec 2016 r. Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych dla sektora publicznego Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia: zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nauka administracji – książka

  Nauka administracji – książka

  Joanna Bukowska   Zbigniew Cieślak   Wojciech Federczyk   Michał Klimaszewski   Bartosz Majchrzak  

  Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem - narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Historia administracji w Polsce 1764-1989 – książka

  Historia administracji w Polsce 1764-1989 – książka

  Arkadiusz Bereza   Grzegorz Smyk   Wiesław P. Tekely  

  Najobszerniejsza publikacja źródeł w naukach historycznoprawnych. Ułatwia zrozumienie procesu zmian administracyjnych, ich przyczyn i okoliczności. Obszerne zestawienie najważniejszych aktów prawnych od czasów stanisławowskich do końca istnienia Polski Ludowej. Czytelny podział rzeczowy i chronologiczny. Wybór dostosowany do najnowszych wymogów programowych.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny – książka

  Samorząd terytorialny – książka

  Bogdan Dolnicki  

  W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in: - pojęcie i istota samorządu terytorialnego, - struktura i organizacja gminy, - ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu, - struktura organizacyjna województwa samorządowego, - formy współdziałania...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Biurokracja Biblioteka Rządzących i Rządzonych Tom 3 – książka

  Biurokracja Biblioteka Rządzących i Rządzonych Tom 3 – książka

  Ludwig Mises  

  Drugie wydanie dyskusji na temat systemów organizacji społecznej w naszym społeczeństwie.

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kontrola administracji publicznej – książka

  Kontrola administracji publicznej – książka

  Jacek Jagielski  

  Autor całościowo analizuje zagadnienia kontroli administracji publicznej w Polsce, w tym m.in. ogólne teoretyczne i prawne aspekty kontroli administracji, a także kontrolę: zewnętrzną nad administracją, wewnątrzadministracyjną oraz wewnętrzną w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. W podręczniku kompleksowo przedstawiono prawny system kontroli administracji publicznej z uwzględnieniem...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Public Land Law in Poland; Resureces, Administration and USE – książka

  Public Land Law in Poland; Resureces, Administration and USE – książka

  Michał Możdżeń-Marcinkowski  

  Monografia składa się z 6 rozdziałów dotyczących zagadnień administracji publicznej, gruntów publicznych oraz szeroko pojetej gospodarki nieruchomościami. Książka przybliża anglojęzycznemu czytelnikowi podstawy prawne i organizacyjne samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej w przedmiocie zarządu gruntami państwowymi (publicznymi) oraz korzystania z gruntów publicznych przez podmioty...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Jedyna na rynku publikacja omawiająca kompleksowo zagadnienia, którymi zajmuje się Sekretarz, w tym: przepisy związane z organizacją wyborów samorządowych (najnowsze wytyczne w tym zakresie), ochroną danych osobowych, nowe obowiązki wprowadzone przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawy samorządowe Komentarz – książka

  Ustawy samorządowe Komentarz – książka

  Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Niniejszy komentarz jest pierwszym i jedynym na rynku opracowaniem wszystkich...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka przestrzenna w Polsce – książka

  Polityka przestrzenna w Polsce – książka

  Cezary Brzeziński  

  Ład przestrzenny ma szczególną wartość dla żyjącego i gospodarującego w przestrzeni człowieka. Dzięki prawidłowemu ukształtowaniu przestrzeni można chronić walory przyrodnicze, ograniczać antropopresję, tworzyć warunki do ochrony zabytków architektury czy układów urbanistycznych, a także wpływać na efektywniejsze funkcjonowanie gospodarki. Obserwacja niekorzystnych procesów przestrzennych w Polsce...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia – książka

  Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia – książka

  Maciej Pisz  

  W książce przedstawiono zagadnienia zarządzania sprawami wspólnymi dla dużych miast i ich zurbanizowanego otoczenia w Polsce w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Kwestie te odnoszą się do sposobu funkcjonowania obszarów mających kluczowe znaczenie z perspektywy współczesnego państwa, dotyczą bowiem obszarów funkcjonalnych skoncentrowanych wokół dużych aglomeracji miejskich, w tym...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 432

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA