Wpisz kod aktywacyjny
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Regulamin członkostwa w Klubie Nexto Premium

Regulamin członkostwa w Klubie Nexto Premium


 § 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady działania specjalnej strefy rabatowej Klubu Nexto Premium udostępnianej w ramach serwisu internetowego umieszczonego w domenie www.nexto.pl oraz w innych serwisach internetowych działających w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet (zwanych dalej „Serwisem”) przez e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, Regon: 933049202 (zwany dalej „Usługodawcą”) użytkownikowi Serwisu (zwanemu dalej „Użytkownikiem”).

2. Określenia w niniejszym Regulaminie rozpoczynające się dużą literą mają znaczenie jak w Regulaminie Sklepu Internetowego www.nexto.pl z wyłączeniem określeń zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie.

3. Subskrybent – Użytkownik będący członkiem  Klubu Nexto Premium.


 § 2 Postanowienia szczegółowe

1. Użytkownik, który  chce zostać członkiem Klubu Nexto Premium (Subskrybentem), zobowiązany jest do złożenia deklaracji udziału w Klubie Nexto Premium poprzez: zalogowanie się na konto Użytkownika Serwisu www.nexto.pl oraz dokonanie wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium, akceptacji Regulaminu w ramach procesu dokonywania zakupu w ww. Serwisie na stronie www.premium.nexto.pl i dokonanie opłaty wynikającej z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium.

2. Subskrybentem nie może zostać Użytkownik, z którym Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Użytkownika  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

3. Opłata może zostać dokonana za pomocą standardowych mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem płatności Punktami Nexto.

4. Standardowa wysokość opłat wynikających z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium prezentowana jest na stronie www.premium.nexto.pl. Usługodawca przewiduje wprowadzanie promocyjnych opłat wynikających z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium i prezentuje je na stronie www.premium.nexto.pl obok opłat standardowych.

5. Członkostwo w Klubie Nexto Premium uprawnia Subskrybenta  do uzyskania zniżki w stosunku do obowiązujących w Serwisie Cen w wysokości:

 a) 40% przy zakupie e-booków i audiobooków oraz
 b) 15% przy zakupie e-prasy
 przez okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od rodzaju wybranego przez Subskrybenta okresu członkostwa

6. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Nexto Premium łączą się z innymi promocjami oferowanymi w Serwisie.

7. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Nexto Premium nie łączą się z kodami rabatowymi oferowanymi w Serwisie w szczególności z Okazją Dnia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany portfolio tytułów dostępnego w ramach Serwisu.

9. W ramach Konta w zakładce Klub Nexto Premium Subskrybent otrzymuje dostęp do informacji o statusie jego   członkostwa w Klubie.


§ 3 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.

2. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Subskrybentów o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, będzie miało formę wiadomości e-mail.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę.

5. Subskrybent może zrezygnować z członkostwa w Klubie Premium Nexto w związku z wprowadzeniem zmian w Regulaminie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.nexto.pl.

7. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Usługi oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Subskrybent powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: pomoc@nexto.pl.

8. Regulamin wchodzi w życie dnia 23.05.2017 r.