Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3407
 • ekonomia: Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach – książka

  Książka zawiera: Tekst ustawy Ustawa o rachunkowości, Tekst ustawy Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy.

  Cena: 17,01 zł 17,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty – książka
  TANIEJ 5 %

  Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty – książka

  Marcin Klinowski  

  Tajniki zarządzania projektami oraz zarządzania przez projekty – dla praktyków nadzorujących lub realizujących projekty, menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania, kontrolerów, studentów uczelni ekonomicznych oraz chcących poznać tajniki zarządzania projektami oraz zarządzania przez projekty. W książce wskazano możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 5 %

  Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw – książka

  Dorota Potwora   Witold Potwora  

  Publikacja przedstawia z jednej strony rolę doskonalenia technologicznego, z drugiej - umiejętne dostosowanie do warunków rynkowych. Zaletą monografii jest m.in. unikalność - na tle dotychczasowego dorobku - przykładów, które wykorzystano do udowodnienia tez, postawionych we wstępie. Oprócz prezentacji udanych połączeń (w strategiach rozwoju wybranych przedsiębiorstw) orientacji rynkowej i orientacji...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia – książka
  TANIEJ 5 %

  Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia – książka

  Włodzimierz Szpringer  

  Kolejna monografia prof. Włodzimierza Szpringera, cenionego naukowca i autora wielu książek na temat nowoczesnych technologii, jest poświęcona głównym siłom napędowym czwartej rewolucji przemysłowej. Zagadnienia związane z rozwojem sieci i tworzoną przez nie gospodarką współdzielenia (sharing economy) oraz platformami i powstającą na ich bazie gospodarką platformową (platform economy) zostały przedstawione...

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku – książka

  Najnowsze środki komunikowania w dużym stopniu zmodyfikowały tradycyjne rodzaje komunikacji. Ludzie coraz rzadziej prowadzą bezpośrednie rozmowy. Wypierają je rozmaite formy komunikacji elektronicznej (poczta internetowa, komunikatory, fora, czaty, grupy dyskusyjne itp.). Zmiany te powinny być uwzględniane przez organizacje w konstruowaniu strategii komunikacji. Musi być ona spójna i kompleksowa w...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rozwój współczesnych organizacji - wybrane aspekty – książka
  TANIEJ 5 %

  Rozwój współczesnych organizacji - wybrane aspekty – książka

  Współcześnie, w nieustannie zmieniającym się otoczeniu, zarządzanie organizacjami staje się coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne. Menedżerowie stają wobec wielu wyzwań, jakie niesie przyszłość. Przesądza to o konieczności poszukiwania no­wych zachowań, technik czy wzorców. Warunki, w których działają obecnie organizacje cechuje duża złożoność, burzliwość i niestabilność, co sprawia, że muszą...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Uwarunkowania funkcjonowania kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce i podstawowe metody oceny jego efektywności – książka
  TANIEJ 5 %

  Uwarunkowania funkcjonowania kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce i podstawowe metody oceny jego efektywności – książka

  Elżbieta Ociepa-Kicińska  

  Podstawowym celem funkcjonowania systemu emerytalnego jest zapewnienie obywatelom dochodu oraz eliminacja ryzyka ubóstwa po zakończeniu ich aktywności zawodowej. Tradycyjne systemy emerytalne, oparte na zasadzie repartycji, nie są odporne na zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa. Jednym z rozwiązań prowadzących do złagodzenia pogarszania się sytuacji ludzi w wieku emerytalnym jest reformowanie...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Decyduj! Jak podejmować lepsze decyzje w życiu i pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Decyduj! Jak podejmować lepsze decyzje w życiu i pracy – książka

  Chip Heath   Dan Heath  

  Jak przerwać krąg ciągłego namyślania się nad trudną decyzją i w końcu ją podjąć? Jak podejmować decyzje zespołowe, unikając przy tym wewnętrznych tarć i gierek politycznych? Czy można nauczyć się dokonywać właściwych wyborów? Lubimy sądzić, że podejmujemy decyzje w sposób racjonalny i logiczny. Nic bardziej błędnego! Badania naukowe z zakresu psychologii z ostatnich 40 lat dowodzą, że proces podejmowania...

  Cena: 52,15 zł 54,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Jak odnieść sukces Przewodnik Toma Hopkinsa – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak odnieść sukces Przewodnik Toma Hopkinsa – książka

  Tom Hopkins  

  Większość książek zajmuje się tym, co trzeba zrobić, aby odnieść sukces. Ta mówi nie tylko o tym, co trzeba zrobić, ale też jak to zrobić. Tom Hopkins przedstawia konkretne, praktyczne kroki. Sukces. Wszyscy go pragniemy. Wiele osób nigdy go nie osiąga. Innym zdaje się spadać z nieba. Czy to jest tylko kwestia szczęścia i niektórzy mają go po prostu więcej? Nie. Sukces jest w zasięgu ręki każdego....

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Polish economy 1918-2018 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polish economy 1918-2018 – książka

  Michał Gabriel Woźniak  

  History is a source of red flags. However, one must learn to read them and distinguish what is barely temporary in its nature from what can lasts for centuries. System reforms that support the efficiency of these systems cannot be carried out without the knowledge that institutions form a structure with a diversified horizon of action, and their modernization is possible, but the operation of new institutions...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich – książka

  Grażyna Rosa  

  Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbior­com problematyki marketingu kolejowych przewozów pasażerskich, wskazanie kierunków jego rozwoju i specyfiki nowoczesnego marketingu. Założeniem monografii jest zbadanie, jak przeobraża się marketing w kolejo­wych przewozach pasażerskich w kontekście współczesnych uwarunkowań, jakie są klasyczne i nowoczesne działania i instrumenty...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Audyt spółdzielni mieszkaniowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Audyt spółdzielni mieszkaniowej – książka

  Aneta Brzeska  

  Spółdzielnie ze względu na swój charakter odróżniają się od innych form organiza­cyjno-prawnych podmiotów gospodarczych, gdyż stanowią połączenie zrzeszenia i przedsiębiorstwa. Zarządzanie spółdzielnią dotyczy zaś wykonywania wszelakich czynności prowadzących do uzyskania optymalnych warunków zmierzających ku osiągnięciu celu jej działalności. Przykładem spółdzielni realizującej zadania istot­ne dla...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie finansami – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie finansami – książka

  W niniejszej monografii, zatytułowanej „Zarządzanie finansami: analiza finansowa, ban­kowość, finanse samorządowe”, poruszono wybrane aspekty problematyki związanej z ana­lizą finansową, bankowością i finansami jednostek samorządu terytorialnego. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce, zajmujące się szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Wszystkim...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych – książka

  Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie różnych możliwych do zasto­sowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie przewozów intermodalnych, zarów­no w transporcie lądowym, jak morskim. W poszczególnych rozdziałach czytelnik może zapoznać się z najbardziej aktualnymi zagadnieniami rozwoju przewozów in­termodalnych, począwszy od ogólnych koncepcji dalszej polityki państwa w tym obszarze, poprzez...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nowy bank na rynku finansowym w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowy bank na rynku finansowym w Polsce – książka

  Monika Pettersen-Sobczyk  

  Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przed­stawiono zagadnienie banku komercyjnego jako jednego z elementów rynku finan­sowo-bankowego w Polsce. Zaprezentowano prawne aspekty funkcjonowania ban­ków komercyjnych w Polsce na podstawie systemu prawa bankowego. Przedstawio­no także otoczenie banków komercyjnych w Polsce z podziałem na mikrootocze­nie oraz makrootoczenie....

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Innowacyjność współczesnych organizacji ujęcie dynamiczne. – książka
  TANIEJ 5 %

  Innowacyjność współczesnych organizacji ujęcie dynamiczne. – książka

  Katarzyna Kozioł-Nadolna   Anna Suchocka  

  Przedmiotem badań podjętych przez autorki jest innowacyjność (organiza­cyjna i marketingowa) w instytucji kultury – muzeum. Dotychczasowy dorobek naukowy (obejmujący studia teoretyczne i empiryczne) w omawianej dziedzi­nie należy uznać za niewystarczający, szczególnie w literaturze polskiej brakuje opracowań dotyczących innowacji organizacyjnych czy marketingowych w ta­kich organizacjach, jak muzea....

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym – książka

  Publikacja przeznaczona jest dla wielu środowisk, przede wszystkim dla przedstawicieli środowiska nauki, zainteresowanych wieloaspektową problematyką strategii zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym, obszarów oddziaływania i zakresu, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, jak również innych instytucji, dla których istotna jest omówiona problematyka, oraz studentów uczelni należących...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Jakość danych dotyczących wymiany towarowej między krajami Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Jakość danych dotyczących wymiany towarowej między krajami Unii Europejskiej – książka

  Paweł Baran   Iwona Markowicz  

  Zasadniczym celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie metodyki po­miaru jakości danych dotyczących wymiany towarowej w handlu międzynarodo­wym. Zaproponowano także własne metody oraz dokonano próby empirycznej oceny wypracowanych metod badawczych. Autorzy stosują proponowaną me­todykę w badaniu wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej. W rozdziałach empirycznych zaprezentowano wyniki badań rozbieżności...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kapitał i podatki – książka
  TANIEJ 5 %

  Kapitał i podatki – książka

  Jolanta Iwin-Garzyńska  

  W warunkach zmieniającego się otoczenia obowiązujące definicje kapitału i podatków w finansach przedsiębiorstwa mogą okazać się błędne. Zasadniczy błąd w definiowaniu kapitału i podatków w finansach przedsiębiorstwa pole­ga na niedostrzeganiu podmiotowości firmy, jej organizacji, a przede wszyst­kim badaniu teorii w oderwaniu od zjawisk podatkowych mających miejsce w przedsiębiorstwie. Jeżeli kapitał...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Mistrz sprzedaży w czasach kryzysu – książka
  TANIEJ 5 %

  Mistrz sprzedaży w czasach kryzysu – książka

  Arkadiusz Bednarski  

  Zagrożenie, a może szansa? To zależy od Ciebie! Kryzys to czas, w którym wiele podmiotów gospodarczych i wielu klientów przeżywa trudne chwile. Niedostatki wolnych środków, niepewność przyszłości, niespodziewane zmiany przepisów, wydarzenia na świecie i w kraju, na które nie mamy wpływu - wszystkie te czynniki mogą spowodować, że w trakcie rozmowy handlowej sprzedawca usłyszy od potencjalnego klienta:...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3407

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA