Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 356
 • administracja, samorząd terytorialny: Skuteczność w prawie administracyjnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Skuteczność w prawie administracyjnym – książka

  Książka kompleksowo omawia problematykę skuteczności, efektywności i rozliczalności administracji publicznej m.in. w zakresie: • audytu wewnętrznego w administracji publicznej; • elektronicznego profilu zaufanego; • automatycznego aktu administracyjnego; • skuteczności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; • gwarancji procesowych osób z zaburzeniami psychicznymi, będących stroną postępowania...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Instrumenty antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Instrumenty antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym – książka

  Stan prawny: 1 lutego 2022 r. W publikacji omówiono wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmów antykorupcyjnych odnoszących się do osób pełniących funkcje publiczne we wspólnotach samorządowych. Przedstawiono pojęcie korupcji i jej kontekst normatywny, a także status prawny funkcjonariusza publicznego oraz jego odpowiedzialność prawną w różnych sferach działania. Omówiono problematykę oświadczeń majątkowych...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Współzarządzanie w gminach w świetle koncepcji rozwoju lokalnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Współzarządzanie w gminach w świetle koncepcji rozwoju lokalnego – książka

  Wojciech Mucha  

  Autor podejmuje problematykę współzarządzania, jego weryfikacji i przeglądu w obrębie nauk o polityce. Tematem jest współzarządzanie w gminach nie tylko z perspektywy nauk o polityce, ale również socjologii, organizacji i zarządzania, nauk prawnych i ekonomii.

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rachunkowość budżetowa – książka
  TANIEJ 7 %

  Rachunkowość budżetowa – książka

  Monika Kaczurak-Kozak  

  Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru: • funkcjonowania sektora finansów publicznych, • jego organizacji, • zasad gospodarki finansowej, • sporządzania planów finansowych, • zastosowania klasyfikacji budżetowej, a...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa – książka
  TANIEJ 7 %

  Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa – książka

  Lucyna Staniszewska  

  Podstawowym celem książki jest kompleksowe zbadanie zagadnienia współdziałania organów administracji w postaci zajęcia stanowiska, a także odpowiedzialności za tego rodzaju akty administracyjne. O ile w doktrynie prawniczej problematyka współdziałania jednostek samorządu terytorialnego o charakterze ustrojowym była przedmiotem licznych opracowań, o tyle współdziałanie materialne w stosowaniu prawa...

  Data dostępności:

  Cena: 44,64 zł 48,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP – książka
  TANIEJ 7 %

  Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP – książka

  Zbigniew Gromek  

  Zasada samodzielności to fundament samorządu terytorialnego w Polsce. Celem publikacji jest szczegółowa rekonstrukcja zasady samodzielności samorządu terytorialnego w jej kształcie nadanym przez Konstytucję RP z 1997 r. Autor poddał analizie zarówno treść zasady samodzielności, jak i wszystkie jej przejawy w praktyce samorządowej. Odwołał się w szerokim zakresie do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego....

  Data dostępności:

  Cena: 82,03 zł 88,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Przywództwo w administracji publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Przywództwo w administracji publicznej – książka

  Tego typu przeglądowe i porządkujące pozycje są niezwykle ważne i potrzebne zarówno dla badaczy jak i szerszego grona czytelników. Funkcjonują one jako swoiste „drogowskazy” czy punkty orientacyjne w gąszczu szczegółowych studiów i analiz. Wyróżniającą zaletą tej konkretnej monografii jest sposób pokazania dynamiki i powiązań dwóch kluczowych kategorii, czyli przywództwa i zarządzania w kontekście...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce – książka

  Angelika Kuligowska  

  Książka autorstwa dr Angeliki Kuligowskiej ma w pełni oryginalny i autorski charakter. Bardzo ciekawie, a jednocześnie wnikliwie przedstawiono w niej problematykę korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce. Jest to niezwykle udane dzieło, które z pewnością zainteresuje szerokie grono odborców - studentów, pracowników zakładów ubezpieczeń czy osoby związane z sektorem samorządowym....

  Data dostępności:

  Cena: 41,66 zł 44,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków – książka
  TANIEJ 7 %

  Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków – książka

  Furman Łukasz   Furman Witold  

  Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa. W kompleksowy sposób zaprezentowano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe. Dokonano selekcji poszczególnych kosztów rodzajowych i opisano, co wchodzi w ich skład przy działalności instytucji zajmującej się ściąganiem podatków. Szczególnym walorem...

  Data dostępności:

  Cena: 55,80 zł 60,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Miasto-idea Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta – książka
  TANIEJ 7 %

  Miasto-idea Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta – książka

  Michał Kudłacz  

  Przyszłość naszego świata zarówno w sensie gospodarczym, społecznym, jak również kulturowym i środowiskowym w istotnej mierze zależeć będzie od miast - od kierunków ich rozwoju, sposobu gospodarowania zasobami oraz, co bardzo istotne, od modelu zarządzania miastem. Niniejsza publikacja stanowi nowatorskie spojrzenie na nowy paradygmat rozwoju tzw. gospodarki cyrkularnej rozpatrywanej z perspektywy...

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego – książka
  TANIEJ 7 %

  Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego – książka

  W rozdziałach I–III opisano czynności przygotowawcze niezbędne do zakończenia 2021 roku, w tym inwentaryzację składników aktywów i pasywów jednostki oraz ich ewidencję na dzień bilansowy. W rozdziale IV przedstawiono właściwy sposób przygotowania ksiąg rachunkowych do zamknięcia. W rozdziałach V i VI omówiono sprawozdawczość budżetową i finansową na koniec roku, a w rozdziale VII – terminy sporządzenia...

  Data dostępności:

  Cena: 157,17 zł 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie publiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie publiczne – książka

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020 – książka

  Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Fundamentalna siła miasta – książka
  TANIEJ 7 %

  Fundamentalna siła miasta – książka

  Anna Wojewnik-Filipkowska   Anna Gierusz   Patrycja Krauze-Maślankowska  

  Miasta to obszary o dużej koncentracji ludności i działalności gospodarczej, spraw społecznych, technicznych, administracyjnych i politycznych, dlatego są interesującym, ale trudnym obszarem do zarządzania. Jednym z aspektów, które rozpatruje się w analizie miast, są wyniki zarządzania miastem i jego rozwojem przedstawiane za pomocą wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego, poziomu atrakcyjności inwestycyjnej,...

  Data dostępności:

  Cena: 63,24 zł 68,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej – książka
  TANIEJ 7 %

  Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej – książka

  Mariola Wiater  

  Nieodzowność zmian we współczesnych organizacjach i ich złożone uwarunkowania implikują potrzebę podejmowania interdyscyplinarnych badań empirycznych i korzystania z dorobku różnych subdyscyplin naukowych. Niniejsza monografia podejmuje problematykę kulturowych uwarunkowań zarządzania zmianą organizacyjną w polskiej służbie cywilnej. Poprzez scharakteryzowanie istoty i zakresu zmian organizacyjnych...

  Data dostępności:

  Cena: 69,75 zł 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – książka

  Krzysztof Błoński   Augustyna Burlita   Jolanta Witek  

  Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny rynek pracy mają istotny wpływ na jakość życia mieszkańców miasta, gminy czy powiatu. A realizowane na danym obszarze badania subiektywnej i obiektywnej jakości życia...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury – książka
  TANIEJ 7 %

  Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury – książka

  Robert Barański  

  Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki na pokrycie wydatków administracyjnych i kadrowych oraz prowadzenie podstawowej działalności programowej. Problem pojawia się wtedy, gdy instytucja planuje dodatkowe...

  Data dostępności:

  Cena: 244,13 zł 262,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego – książka

  Radosław Mędrzycki  

  Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi. Autor analizując kluczowe zagadnienia: • w jaki sposób solidarność

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publiczne – książka

  Michał Ziółkowski  

  Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności odszkodowawczej

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4(06)/2008 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 4(06)/2008 – książka

  W numerze [Contents]: Paweł Białynicki-Birula: Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych [The Circumstances of Carrying on Effective Health Policies in Developed Countries], s. 5–18 Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki zdrowotnej w krajach rozwiniętych. Wbrew postulatom urynkowienia sfery opieki zdrowotnej, głoszonym na...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 356

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA