Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 2832
 • prawo: Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka
  TANIEJ 5 %

  Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka

  Tom Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku zawiera opracowania dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Globalne wyzwania dla państwa i prawa” scharakteryzowano główne problemy globalne u progu trzeciej dekady XXI w. Podjęto problem społecznej globalistyki oraz państw nieuznawanych. Szczególne znaczenie mają rozważania dotyczące konstytucjonalizmu...

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka

  W tomie Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska znalazły się artykuły dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Problemy ustrojów państw współczesnych” zostały przedstawione m.in. uwarunkowania autorytetu i prestiżu prawa, a także problem suwerenności państw współczesnych. Ukazana została ewolucja, m.in. powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego....

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • prawo: Leon Petrażycki i współczesna nauka prawa wersja rosujska – książka
  TANIEJ 5 %

  Leon Petrażycki i współczesna nauka prawa wersja rosujska – książka

  Autorzy analizują w książce najważniejsze aspekty działalności naukowej Leona Petrażyckiego, takie jak: psychologiczna teoria prawa, ekonomiczna analiza prawa, teoria ustawodawstwa i tworzenie prawa czy w końcu pluralizm prawny.

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Minima Iuridica – książka
  TANIEJ 5 %

  Minima Iuridica – książka

  Jerzy Zajadło  

  Tytuł niniejszego opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 5 %

  Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – książka

  Kinga Machowicz  

  W demokratycznym państwie wolność prowadzenia działalności gospodarczej może być realizowana tylko równolegle z prawami człowieka - przedsiębiorstwa korzystają zwłaszcza z ochrony swojej własności oraz nawiązują relacje mające wpływ na prywatność stron tych więzi. Praktyka wskazuje też na łączność etyki w biznesie, koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i respektowania praw człowieka....

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • prawo: Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce – książka

  Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat realizacji konwencyjnej zasady prawa do rzetelnego procesu, jest wypadkową wielu czynników. Wśród nich...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • prawo: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka

  W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • prawo: Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r. – książka
  TANIEJ 5 %

  Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r. – książka

  Hieronim Stroynowski  

  Autor dzieła Hieronim Stroynowski to wybitny erudyta przełomu XVIII i XIX w. Był profesorem Szkoły Głównej Litewskiej w Wilnie, jej reformatorem, później rektorem, a także biskupem wileńskim. Jego Mowa o Konstytucji to dzieło szczególne. Pomyślane nie jako wykład okolicznościowy, ale jako naukowy traktat omawiający znaczenie Konstytucji 3 Maja i wartości z niej wynikające. Uzasadniał konieczność reform...

  Cena: 21,76 zł 22,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej – książka

  Aneta Michałek  

  Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego problemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna analiza zagadnień objętych zakresem rozważań, oparta na obszernej podstawie bibliograficznej.Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy MeleziniPaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyOpracowanie...

  Cena: 59,85 zł 63,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – książka

  Krzysztof Chmielarz  

  Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Książka prezentuje także problematykę bezpieczeństwa w kontekście naruszania sfery prywatności jednostki przez ograny władzy publicznej. W publikacji omówiona jest również skala stosowania podsłuchów procesowych...

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • prawo: Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego – książka
  TANIEJ 5 %

  Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego – książka

  Monika Bartnik   Justyna Jasińska  

  Charakter publikacji sprawia, że z założenia jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Cenną pomoc mogą odnaleźć w niej zarówno studenci, przedstawiciele doktryny jak również praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia ze skomplikowanymi instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego. Charakter publikacji (...) prezentującej 100 pojęć z wybranych gałęzi prawa, zdeterminował w znaczny sposób...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo gospodarcze prywatne – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo gospodarcze prywatne – książka

  Hubert Kruk   Maciej Oczkowski   Michał Pyka  

  Skrypt „Prawo gospodarcze prywatne" pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gospodarczego prywatnego, prawa przedsiębiorców, prawa firmowego oraz prokury, rejestrów przedsiębiorców, historii prawa gospodarczego prywatnego, spółki cywilnej, spółek osobowych, spółek kapitałowych,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz – książka

  Bogusław Dauter   Andrzej Kabat   Małgorzata Niezgódka-Medek  

  Komentarz kompleksowo i wyczerpująco omawia problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi, w szczególności dotyczącą: - stron i uczestników postępowania oraz pełnomocników, - postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, - uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, - środków odwoławczych, - kosztów postępowania, - wznowienia postępowania, - skargi na stwierdzenie niezgodności z prawem...

  Cena: 227,05 zł 239,00 zł

  Więcej

 • prawo: Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – książka
  TANIEJ 5 %

  Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – książka

  Marta Kłopocka-Jasińska  

  Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów. Dyskusja dotycząca konieczności reformowania polskiej skargi konstytucyjnej toczy się od wielu lat. W obowiązującym stanie prawnym skargę można wnieść wyłącznie w sytuacji, gdy naruszenie konstytucyjnych wolności i praw wynika...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz – książka

  Prawo pracy. Rozporządzenia to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie: - ustalania wynagrodzenia pracowników za okres urlopu i inne okresy niewykonywania pracy, - obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, - podróży...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową – książka
  TANIEJ 5 %

  Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową – książka

  Janusz Żołyński  

  Kompleksowe opracowanie na temat odpowiedzialności pracodawcy ponoszonej wobec pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia dotyczące ponoszonych przez pracodawcę konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. Ukazuje przesłanki i zasady wypłaty pracownikowi lub innym uprawnionym osobom finansowych świadczeń w formie...

  Cena: 189,52 zł 199,50 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo geologiczne i górnicze – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo geologiczne i górnicze – książka

  Tadeusz Kocowski   Witold Małecki   Piotr Marian Wojtulek  

  Podręcznik stanowi podstawowe kompendium wiedzy z prawa geologicznego i górniczego. Prawo to stanowi w Polsce odrębną podgałąź systemu prawa, w której znaczącym aktem prawnym jest ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Celem opracowania jest wyodrębnienie najważniejszych instytucji prawnych, ich opis, a w niektórych przypadkach także odpowiedź na możliwe problemy interpretacyjne związane...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo upadłościowe Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo upadłościowe Komentarz – książka

  Paweł Janda  

  W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakresie trybu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości i rozwiązań dotyczących upadłości konsumenckiej, w tym nowych regulacji związanych z ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub umorzeniem zobowiązań...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kształtowanie ustroju rolnego Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Kształtowanie ustroju rolnego Komentarz – książka

  Tomasz Czech  

  W książce zamieszczono analizę nie tylko przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także powiązanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegółowo omówiono problemy interpretacyjne wynikające z tych przepisów i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania. W...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie egzekucyjne w administracji – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie egzekucyjne w administracji – książka

  Zofia Wojdylak-Sputowska   Arkadiusz Jerzy Sputowski  

  Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 r. wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają mu status organu egzekucyjnego, obowiązany będzie jeszcze bardziej niż do tej pory prowadzić tzw. orzecznictwo wierzycielskie, a także ściśle współpracować z organami...

  Cena: 189,52 zł 199,50 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2832

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA