Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 403
 • administracja, samorząd terytorialny: Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + CD – książka

  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + CD – książka

  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało 2 wydanie publikacji: VADEMECUM SKARBNIKA W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – książka

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – książka

  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz  

  Prezentowany komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use) jest publikacją pomocną zarówno samym organom dysponującym informacjami, jak też podmiotom ubiegającym się o informacje, które mają być ponownie wykorzystane a także innym osobom zajmującym się powyższą problematyką zawodowo, czy też naukowo. Posiada on nie tylko walor praktyczny,...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. W najnowszym wydaniu uwzględniono regulacje...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów Poznania w Suchym Lesie – książka

  Możliwości rekultywacji i biologicznego zagospodarowania składowisk odpadów komunalnych na przykładzie Składowiska Odpadów Poznania w Suchym Lesie – książka

  Szymon Łukasiewicz  

  W publikacji zaprezentowano oryginalne wyniki wieloletnich badań rytmiki sezonowej dziewięciu gatunków drzew i krzewów wysadzonych na zamkniętej czaszy Składowiska Odpadów w Suchym Lesie oraz, porównawczo, w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Są to: dąb szypułkowy – Quercus rober L., głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna Jacq., kalina hordowina – Viburnum lantana L., klon polny – Acer campestre...

  Cena: 33,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego – książka

  Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego – książka

  Witold Skomra  

  Publikacja pt. „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego” odnosi się do problematyki zarządzania ryzykiem w organizacji, w tym w administracji publicznej i u operatorów infrastruktury krytycznej. Szeroko przedstawia definicje oraz aspekty prawne i teoretyczne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. W sposób nowatorski wskazuje na zagadnienie ryzyka operacyjnego, związanego...

  Cena: 52,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD – książka

  Sebastian Firkowski   Marek Piotrowski   Marek Przybylski   Łukasz Sadkowski   Kacper Sołoniewicz  

  Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego W niniejszej publikacji omówiono procedury podatkowe...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nauka administracji – książka

  Nauka administracji – książka

  Zbigniew Leoński  

  Podręcznik Nauka administracji zawiera omówienie istotnych zagadnień zaliczanych do nauki administracji takich jak: * geneza nauki administracji, * metody badawcze stosowane w ramach nauki administracji, oraz * czynniki kształtujące administrację publiczną. Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kierunki zmian w administracji publicznej – książka

  Kierunki zmian w administracji publicznej – książka

  Dynamiczny rozwój gospodarki i nowoczesnych technologii wpływa na tempo zmian zachodzących wewnątrz społeczeństw oraz stawia przed administracją publiczną nowe wyzwania. Monografia „Kierunki zmian administracji publicznej” stanowi zbiorowe opracowanie autorstwa kilkunastu znanych przedstawicieli nauki i praktyki, ilustrujące wybrane obszary zderzania się pryncypiów wyznaczających kierunki zmian administracji....

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania – książka

  Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania – książka

  Liliana Hawrysz  

  Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w administracji publicznej oraz sposobów jej pomiaru, opracowanie modeli uwarunkowań zarządzania jakością w powiązaniu ze skutecznością, strategią i otoczeniem w jakim funkcjonują. W książce Autorka dokonała porównania stanu i kondycji zarządzania przez jakość w administracji publicznej...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Straże Komentarz do ustaw – książka

  Straże Komentarz do ustaw – książka

  Paweł Drembkowski  

  Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz dotyczący tematyki straży obejmujący poniższe ustawy: art. 36-41 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.); art. 22 ustawy z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.); art. 45-49 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.); art. 58-64 ustawy z 28.3.2003...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdania o odpadach komunalnych – książka

  Sprawozdania o odpadach komunalnych – książka

  Małgorzata Brzóska   Tomasz Kaczmarek  

  W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznacza to, że JST będę musiały przygotować sprawozdania za rok 2017 do urzędów marszałkowskich i WIOŚ już w oparciu o nowy model obliczeniowy. Model uwzględniający w dużo...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych – książka

  Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych – książka

  Małgorzata Bednarek  

  Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal toczących się postępowaniach komunalizacyjnych, autorka kładzie nacisk na prezentację przyczyn, celów i zakresu komunalizacji mienia państwowego. Książka ukazuje negatywny (zawężający) i niezamierzony przez...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech Analiza prawnoporównawcza – książka

  Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech Analiza prawnoporównawcza – książka

  W opracowaniu zawarto analizę polskiego i niemieckiego ustroju samorządu terytorialnego oraz porównanie tych dwóch systemów administracji publicznej. Wśród omawianych tematów znalazły się zagadnienia mogące stanowić przyczynek do wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej praktyki samorządu terytorialnego, takie jak: konstytucyjne usytuowanie polskiego i niemieckiego samorządu terytorialnego...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne nr 4 2017 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 4 2017 – książka

  Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association, jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce – książka

  Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce – książka

  Monika Sidor   Katarzyna Kuć-Czajkowska   Justyna Wasil  

  Funkcjonujący w Polsce od 2002 roku model samorządu gminnego sprzyja powstawaniu sytuacji, w której relacje między organami stanowiąco-kontrolnym i wykonawczym mogą prowadzić do zjawiska koabitacji, czyli współsprawowania władzy przez podmioty wywodzące się z przeciwnych obozów ideowych i politycznych. W takim układzie wybrany przez mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie ma poparcia większości...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Transformacja administracji publicznej w Polsce – książka

  Transformacja administracji publicznej w Polsce – książka

  Agnieszka Lipska-Sondecka  

  "Administracja publiczna jest nie tylko swoistym zbiorem regulacji prawnych i formalnych instytucji rządzenia i zarządzania sprawami społeczeństwa i państwa, nie tylko niezmiernie ważną sferą realnych oddziaływać w relacjach państwo-obywatel, ale także przedmiotem oddziaływań podmiotów władzy politycznej. (...) Praca charakteryzuje się wyraźną dominacją podejścia normatywnego - Autorka określa ją jako...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności – książka

  Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności – książka

  Radosław Mędrzycki  

  Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego. Książka wypełnia dotychczasowy brak pogłębionych prawnych opracowań monograficznych zagadnienia.

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Między wójtem a proboszczem – książka

  Między wójtem a proboszczem – książka

  Magdalena Grabowska   Joanna Regulska   Emilia Rekosz-Cebula  

  Cechą charakterystyczną tego zbioru studiów jest powiązanie rozważań naukowych z czysto – rzec można – popularnymi, ba, mającymi na celu oddziaływanie na kobiety-czytelniczki. Autorki, poza pewnymi bardziej naukowymi fragmentami (rozważania o historii problematyki gender, a także o zmianach w światowym ruchu feministycznym, a także – analiza przemian podejść naukowych do badania sytuacji kobiet) starają...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce – książka

  Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce – książka

  Paulina Szostok  

  Rozważania zaprezentowane w recenzowanej pracy mają charakter nie tylko analityczny i deskryptywny, lecz także syntetyczny i empiryczny. Z tego powodu znacząco poszerzają stan naszej wiedzy o tej jakże ważkiej – z perspektywy potrzeb demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, jak również rozwoju idei i praktyki samorządności terytorialnej w praworządnym państwie – problematyki dotykającej funkcjonowania...

  Cena: 47,60 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Tomasz Lewandowski   Kamila Lewandowska  

  W publikacji zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za czas niezdolności do pracy, oraz zawieszeniu prawa do wynagrodzenia. Zwrócono również uwagę na kwestię jawności analizowanego...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 403

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA