Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Regulamin konkursu „Spotkanie z Holly Black”

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Spotkanie z Holly Black”.

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook), w ramach, której zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Meta Platforms Ireland Limited, Inc. z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

  3. Konkurs rozpocznie się 14 kwietnia 2023 roku po opublikowaniu posta z konkursem na profilu @Nextopl na Facebooku i zakończy się 20 kwietnia 2023 roku o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

  4. Organizatorem Konkursu jest E-kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, kod 00-838, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gosporadczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, NIP 8951827513, REGON: 933049202, dalej zwany „Organizatorem”.

  5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

  6. Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

   1. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   2. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

   3. zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny;

   4. posiada konto (profil) w serwisie Facebook;

   5. Wykona zadanie konkursowe

   6. Przy zadaniu konkursowym poda wybrane miasto spotkania.

  7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

  8. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

  9. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.

  10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu

 2. Zasady Konkursu

  1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Facebooku.

  2. W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia poprzez publikację komentarza do posta konkursowego zgodnie z wytycznymi określonymi w poście konkursowym wraz z wskazaniem wybranego miasta spotkania (Kraków albo Warszawa).

  3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

  4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 4 zwycięzców (2 x na spotkanie w Krakowie i 2 x na spotkanie w Warszawie), którzy opublikują najbardziej kreatywne w ocenie Organizatora prace konkursowe (komentarz) zgodnie z wytycznymi określonymi w poście konkursowym.

  5. Zadanie polega na publikacji w formie komentarza do posta konkursowego pracy konkursowej – kreatywnego komentarza wraz z podaniem miasta wybranego spotkania. Brak podania miasta spotkania powoduje, że zgłoszenie jest niepełne.

  6. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

   1. zalogować się w portalu Facebook według zasad określających korzystanie z Facebooka;

   2. zamieścić odpowiedź w formie komentarza pod postem konkursowym.

   3. przy swojej odpowiedzi należy podać miasto wybranego spotkania

  7. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku kilku zgłoszeń brane będzie pod uwagę pierwsze poprawnie wykonane zadanie konkursowe.

  8. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.

  9. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

   1. imię i nazwisko Uczestnika;

   2. nazwa użytkownika na Facebooku, którą posługuje się Uczestnik na Facebooku;

   3. adres e-mail na potrzeby realizacji wysyłki Nagrody.

  10. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:

   1. Uczestnik akceptuje Regulamin;

   2. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy bez wynagrodzenia;

   3. Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy Zadaniu, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;

   4. przysługują mu jako twórcy odpowiedzi, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

   5. przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

 3. Zasady przyznawania nagród

  1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników:

4 x wejściówki na spotkanie z Holly Black (2 x wejściówki na spotkanie z Holly Black 25.04.2023 o 15:30 w Krakowie ICE Krakow Congress Centre oraz 2 x wejściówki na spotkanie z Holly Black 26.04.2023 o 17:00 w Warszawie Multikino Złote Tarasy).

 1.  
  1. Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przepada.

  2. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

  3. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.04.2023.

  4. Wyniki ogłoszone będą w formie komentarza pod postem konkursowym lub w formie komentarzy pod komentarzami konkursowymi zwycięzców na profilu @Nextopl na Facebooku

  5. Brak kontaktu do 24.04.2023 do godz. 9:00 ze strony zwycięzcy z uzupełnieniem danych kontaktowych będzie skutkować straceniem uprawnień do nagrody.

  6. W razie uznania przez Organizatora, iż wyjaśnienia wymagają wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursu, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Facebooku o ile ustawienia platform i prywatne uczestników na to pozwolą. W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości prywatnej poprzez zamieszczenie komentarza.

  7. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców za pomocą e-maila na podany adres mailowy w terminie maksymalnie 3 dni roboczych.

  8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu konkursu.

  9. W przypadku błędów w wykonanym zadaniu konkursowym komisja będzie analizować każdy przypadek indywidualnie.

 2. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest E-kiosk S.A. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, administratorem danych osobowych jest Organizator.

  2. Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez E-kiosk S.A. w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania, nabyli prawo do Nagrody także w zakresie nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

   1. w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania postanowień Regulaminu,

   2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  5. W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

  6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

  7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez E-kiosk S.A. można uzyskać kontaktując się pod adresem iod@ekiosk.pl.