Wpisz kod aktywacyjny
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Regulamin oraz Polityka Prywatności

 

REGULAMIN NEXTO.PL

(Regulamin obowiązywał do 10.01.2014 r.)

Nowy regulamin i politykę prywatności można przeczytać tutaj.

 

[Regulamin]

§ 1.

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady dostępu oraz korzystania ze Strony Internetowej nexto.pl oraz innych serwisów internetowych działających w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet (zwanych dalej łącznie „Serwisem”). Korzystanie lub rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 

[Administrator]

§ 2.

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest NetPress Digital sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284503, NIP 8222229291, REGON 141022104 (dalej „Administrator” lub „NetPress”), o kapitale zakładowym w kwocie 5.006.550,00 zł.

 

[Serwis i Produkty]

§ 3.

 1. Serwis składa się:
 2. ze strony internetowej www.nexto.pl i www.okazje.nexto.pl (dalej Nexto), za pomocą której można zamówić bezpłatnie bądź nabyć publikacje prasowe, książki w formie cyfrowej, książki w formacie mp3 oraz innego rodzaju produkty w wersji elektronicznej (zwane łącznie „Produktami”) albo produkty, które są rzeczami (dalej „Towary”) – dostęp do tej części Serwisu jest również możliwy z poziomu aplikacji mobilnych dostępnych dla wybranych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych oraz
 3. stron internetowych sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet pod adresem www.nextranet.pl, tj. sklepów należących do osób pośredniczących w sprzedaży Produktów dostępnych na nexto.pl (dalej Nextranet).
 4. Serwis umożliwia również dostęp do prenumeraty Produktów udostępnionej Użytkownikowi za pomocą kodów nabytych w serwisie www.prenumerata.ruch.com.pl.
 5. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystania z oferowanych w nim Produktów i Towarów, wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 6. Administrator może ograniczyć oferowanie Towarów wyłączne do serwisu dostępnego pod adresemwww.okazje.nexto.pl i wówczas przez Serwis w odniesieniu do Towarów należy rozumieć wyłącznie serwis dostępny pod tą domeną.

 

[Użytkownik]

§ 4.

 1. Korzystać z Serwisu może każda pełnoletnia osoba fizyczna, o ile:
 2. Dokona rejestracji w Serwisie
 3. Zaakceptuje Regulamin

(dalej Użytkownik)

 1. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym w R.P. oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, z którego korzystają z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia Użytkownikom, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także działania, których są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo są z innych względów niedopuszczalne, w ocenie Administratora. Decyzja Administratora jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

[Sprzedaż i Dostawa Produktów i Towarów]

§ 5.

[Sprzedaż i Dostawa Produktów]

 1. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie:
 3. Imienia,
 4. Nazwiska,
 5. Adresu do doręczeń (w przypadku produktów fizycznych lub dodatkowych upominków lub gratisów do sprzedawanych Produktów)
 6. Adresu email,
 7. Numeru telefonu (w wyjątkowych przypadkach na zasadzie dobrowolności)
 8. Przez rejestrację należy rozumieć założenie konta w serwisie lub wypełnienie odpowiednich pól celem zakupu Produktów bez logowania (tzw. zakup bez logowania/rejestracji konta).
 9. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 10. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Chwila wpłynięcia należności za Produkty kończy procedurę zawarcia umowy.
 11. Informacje o cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
 12. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonane za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.
 13. Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę albo w formie prenumeraty Produktów.
 14. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu, mając do wyboru kilka możliwości. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.

[Sprzedaż i Dostawa Towarów]

 1. Administrator prowadzi również sprzedaż Towarów określonych w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności w ust. 1 – 6 powyżej z następującymi zmianami. Administrator może prowadzić sprzedaż Towarów bez rejestracji Użytkowników.
 2. Towary są dostępne dla Kupujących do wyczerpania zapasów.
 3. Towary są dostarczane przez podmioty świadczące usługi kurierskie na podstawie umów zawartych z Administratorem, w tym przez RUCH S.A. świadczący usługę Paczka w RUCHu (dalej jako PwR)
 4. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany do wybrania sposobu dostawy, podania adresu dostawy Towaru, którym, przy wyborze PwR może być określony lokal świadczącego tę usługę (dalej jako PSD). W odniesieniu do określonych Towarów, wszystkich Towarów w określonym czasie, albo Towarów dostępnych w akcjach promocyjnych miejscem dostawy Towaru może być wyłącznie PSD. Jeżeli Użytkownik podał adres dostawy Towaru inny niż PSD Administrator oznaczy określony PSD jako miejsce odbioru Towaru w przypadku, gdyby Towar nie został odebrany pod adresem wskazanym przez Użytkownika.
 5. Status przesyłki przesyłanej przez PwR Użytkownik może zweryfikować na stronie http://www.paczkawruchu.pl. W przypadku przesyłki przesyłanej przez innego przewoźnika możliwość weryfikacji statusu przesyłki jest uzależnione od stosowanych przez niego rozwiązań technicznych.
 6. Wskazane poniżej zasady doręczania Towarów obowiązują w przypadku wybrania przez Użytkownika doręczenia przez PwR w przypadku wybrania innego sposobu przesłania Towaru zasady odbioru przesyłki określają warunki świadczenia usług obowiązujące u danego przewoźnika.
 7. Po zawarciu umowy Administrator wyśle Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres email, unikalny kod alfanumeryczny identyfikujący paczkę z Towarem podczas transportu, będący jednocześnie numerem zamówienia, który zawiera również kod służący do odbioru Towaru (dalej jako Oznaczenie Paczki). Oznaczenie Paczki jest podstawą odbioru Towaru. Użytkownik może udostępnić Oznaczenie Paczki innej osobie, w szczególności w celu odbioru Towaru. Administrator spełnia świadczenie w postaci wydania Towaru osobie uprawnionej jeżeli wydaje Towar osobie dysponującej Oznaczeniem Paczki.
 8. Administrator zapewnia odbiór Towarów w terminie dwóch Dni Roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Polsce) od dnia zawarcia umowy. Towar powinien być odebrany nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy.
 9. W przypadku, gdyby Towar nie był możliwy do odbioru w dniu wskazanym jako dzień odbioru w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Administrator alb doręczyciel czynny w PSD sprawdzi lokalizację przesyłki i wskaże Użytkownikowi kolejny możliwy termin odbioru towaru, który nie będzie dłuższy niż 5 Dni Roboczych od daty zawarcia umowy. Jeśli w tym terminie Towar nadal nie będzie możliwy do odbioru, Użytkownik może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi.
 10. W celu odbioru Towaru Użytkownik przedstawia doręczycielowi (doręczycielem jest również osoba czynna w PSD) Oznaczenie Paczki. Odbiór paczki Użytkownik kwituje odbiór na liście przewozowym w miejscach wskazanych przez doręczyciela.
 11. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w ciągu kolejnych pięciu Dni Roboczych następujących po dniu odbioru, Towar zostanie zwrócony do centrum dystrybucyjnego Administratora.
 12. Użytkownik, w celu ustalenia warunków ponownego odbioru Towaru powinien skontaktować się ze Administratorem pod numerem infolinii (22) 693 68 62 lub w inny sposób wskazany na stronie http://www.paczkawruchu.pl.
 13. Postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży Towarów nie uchybiają uprawnieniom Użytkowników wskazanym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

 

[Prenumerata cykliczna]

§ 6.

 1. Użytkownik może skorzystać z usługi „Prenumerata cykliczna” (dalej Prenumerata). Aktywacja Prenumeraty następuje w Systemie i oznacza zamówienie egzemplarza danego czasopisma a także kolejnych, przyszłych wydań publikacji. Użytkownik nie deklaruje terminu zakończenia Prenumeraty, może jednak zrezygnować z kontynuacji Prenumeraty składając odpowiednią dyspozycję w panelu konta Użytkownika, ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego.
 2. Opłata za Prenumeratę pobierana jest przez system automatycznie, za każdy kolejny okres Prenumeraty danej publikacji, z tym że pierwsza opłata za Prenumeratę pobierana jest po upływie darmowego okresu korzystania z tej usługi (długość tego okresu jest podawana przy każdym zamówieniu). Opłatą obciążany jest rachunek Użytkownika przypisany do karty płatniczej. Opłaty uiszczane są w cyklach 30-dniowych z góry.
  W razie zmiany wysokości opłaty, na adres email przypisany do konta Klienta, przesłana zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem wiadomość informująca o nowej wysokości opłaty oraz wskazująca dzień, przed upływem którego Użytkownik może złożyć odpowiednią dyspozycję w przedmiocie rezygnacji z kontynuacji Prenumeraty w panelu konta Użytkownika. Rezygnacja z kontynuacji Prenumeraty wywołuje skutek na koniec okresu rozliczeniowego obejmującego dzień wskazany w ww. wiadomości. W razie braku złożenia przez Użytkownika dyspozycji w przedmiocie rezygnacji z kontynuacji Prenumeraty przed upływem dnia wskazanego w przesłanej wiadomości, Prenumerata jest kontynuowana, a nowa wysokość opłaty obowiązuje od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego następującego po okresie obejmującym ww. termin.
 3. Użytkownik ma możliwość zamówienia Prenumeraty na okres próbny, podany na stronie szczegółów produktu. Okres próbny jest liczony przez podaną na stronie szczegółów produktu liczbę kolejnych dni od momentu aktywacji Prenumeraty. W okresie próby Administrator nie pobiera opłaty od Prenumeraty. Każda publikacja może być zamówiona przez każdego Użytkownika na okres próbny tylko jeden raz. Użytkownik może zrezygnować z okresu próbnego przed jego upływem, w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Administrator nie pobiera od Użytkownika opłaty za Prenumeratę, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 4. Na potrzeby Prenumeraty, „dzień” rozumiany jest jako 24-godzinny okres liczony od godziny aktywacji Prenumeraty.
 5. Funkcja Prenumerata nie jest dostępna dla serwisu Nextranet.
 6. Do zamówień Prenumeraty nie odnoszą się: Gwarancja Satysfakcji, Gwarancja Najniższej Ceny oraz kody rabatowe.

 

[Płatności]

§ 7.

 1. Użytkownik może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego. Użytkownik może dokonywać płatności również za pomocą kodów, które może nabyć od podmiotów współpracujących z Administratorem, zasady nabywania oraz korzystania z tych kodów, w tym ograniczenia czasowe wykorzystania kodów, określają regulaminy serwisów prowadzonych przez te podmioty. Płatności za pomocą kodów mogą służyć do nabycia określonych usług dostępnych w serwisie bezpośrednio (e-booki, audiobooki, e-prasa, aktywacja prenumeraty) lub zasilenia konta Użytkownika punktami Serwisu.
 2. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej.
 3. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do serwisu www.nexto.pl www.okazje.nexto.pl oraz Nextranet zapewnia PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.
 4. Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za Produkty także za pomocą kart płatniczych.
 5. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik powinien złożyć zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 6. Serwis wymaga następujących danych, których podanie Administratorowi, lub realizatorowi płatności, jest konieczne do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:
 7. Imię,
 8. Nazwisko,
 9. numer karty,
 10. data ważności karty,
 11. kod CVC.

Powyższe informacje zwane będą dalej Danymi.

 1. Dane przekazywane są przez Administratora realizatorowi płatności albo podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej jest:

a) w odniesieniu do serwisu www.nexto.pl: PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk, Arkońska Business Center, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531 (Dane przekazywane przez Administratora)

b) w odniesieniu do serwisu www.okazje.nexto.pl oraz Nextranet: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399 (Dane podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika)

(dalej, każdy z tych podmiotów jako: Realizator).

 1. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonania płatności bez ponownego podawania Danych.
 2. W przypadku podania przez Użytkownika Danych bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych do Realizatora, na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
 3. Dane nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 4. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej albo podania Danych w sposób określony w ust. 8 Użytkownik może aktywować usługę „zakupów 1-kliknieciem” (dalej Usługa). Aktywacja Usługi oznacza, Użytkownik może dokonywać szybkich zakupów i szybkich płatności kartą kredytową.
 5. Możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "kup 1 kliknięciem".
 6. Usługa może być w każdym czasie wyłączona przez Użytkownika w panelu konta.
 7. Postanowienia ust. 8 – 14 powyżej dotyczą wyłącznie płatności kartą płatniczą w serwisie www.nexto.pl.
 8. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie.

 

[Faktury VAT]

§ 8.

 1. Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Użytkownicy żądający wystawienia faktury VAT wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do prenumeraty Produktów udostępnionej Użytkownikowi za pomocą kodów nabytych w serwisie www.prenumerata.ruch.com.pl.

 

[Prawa autorskie]

§ 9.

 1. Administrator informuje, że wszelkie Produkty oraz inne publikacje i teksty (dalej łącznie jako Publikacje) dostępne w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (Utwory Administratora).
 3. Wobec powyższego, żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane, bez zgody uprawnionego podmiotu.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Nabycie egzemplarza Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do swojego pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 6. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 7. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie w odrębnym pisemnym porozumieniu z Administratorem.
 8. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na pięciokrotną aktywację nabytych Produktów, na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału. W przypadku wykorzystania limitu licencji, nie jest możliwe ponowne otrzymanie Produktu, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile Produkt jeszcze będzie dostępny w ofercie Serwisu.
 9. Użytkownik nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Produktu, z tytułu naruszenia praw do danej kopii.
 10. Udostępnianie w Internecie zakupionych produktów bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

 

[Zabezpieczenie Produktów i dodatkowe Oprogramowanie]

§ 10.

 1. Wybrane Produkty dostępne w Serwisie podlegają zabezpieczeniu elektronicznemu przed nielegalnym korzystaniem. Specyfika zabezpieczeń może się różnić w zależności od formatu Produktu. Przykładowym zabezpieczeniem plików PDF jest niewielki program-wtyczka do Acrobat Reader’a – Fileopen, oprogramowanie Adobe Digital Editions.
 2. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu (tzw. znak wodny), poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą Produktu i dostarczany lub udostępniany Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji Użytkownika i nabycia Produktu przez Administratora. Oznaczenie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.
 3. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 4. Odtwarzanie niektórych Produktów zamawianych w Serwisie wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator udzieli Użytkownikowi informacji w zakresie wymaganego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.
 5. Administrator prowadzi w języku polskim obsługę klienta, związaną z problemami technicznymi mogącymi wystąpić podczas korzystania z oprogramowania Fileopen, Adobe oraz z innych programów w zakresie niezbędnym do czytania zamawianych publikacji.

 

[Treści zawarte w Serwisie]

§ 11.

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich Administrator treści te może usunąć.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych w Serwisie, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach Serwisu nie jest zaś ich autorem ani producentem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, z uwzględnieniem Produktów oferowanych w ramach Serwisu, są własnością odpowiedniego autora lub wydawcy. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Produktów i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku posłużenia się Produktem.
 4. Serwis zawiera linki do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach.

 

[Reklamacje i zwroty]

§ 12.

[reklamacje i zwroty Produktów]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym dotyczące wad Produktów, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną, za pomocą Livechatu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: NetPress Digital Sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa z dopiskiem "NEXTO".
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, iż jest świadom tego, że usługa świadczona w ramach Serwisu (m.in. sprzedaż i korzystanie z Produktów) nie może być zwrócona z uwagi na jej charakter, w związku z czym, Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Administrator mimo braku uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej udziela każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty w Serwisie specjalnej 10 dniowej Gwarancji Satysfakcji. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu, bez podawania przyczyny zwrotu, w terminie 10 dni od otrzymania Produktu (odstąpienie od umowy). Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 5. Zwrot produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego Produktu, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o woli zwrotu Produktu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.
 7. Decyzja Administratora o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych, wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów zwrotu poniesionych przez Administratora.
 8. Produkty mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po wysłaniu Administratorowi oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego Produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku Produktu).
 9. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne, wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za punkty), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, w przypadku niedostarczenia prenumeraty elektronicznej w terminie, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Administratora lub Wydawcy, Administrator zwróci Użytkownikowi wynagrodzenie za niedostarczony Produkt w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, albo zaspokoi roszczenie Użytkownika z tego tytułu w inny sposób z nim uzgodniony. Jeżeli okaże się, że dostarczenie prenumeraty elektronicznej nie będzie możliwe z powodu zaprzestania wydawania danego Produktu Administrator zwróci Użytkownikowi wynagrodzenie za niedostarczone Produktu i za Produkty, które nie będą mogły być dostarczone w terminie 7 dni od dnia, w którym poweźmie informację, że prenumerata określonego Produktu nie będzie mogła być realizowana.

[zwroty Towarów]

 1. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 10 dni od daty otrzymania na warunkach opisanych poniżej.
 2. Urządzenie musi być zapakowane w opakowanie fabryczne oraz nie może nosić śladów uszkodzenia lub zniszczenia, a także, jeżeli do towaru był dołączony kupon (np. rabatowy, na książki lub inny), taki kupon nie może być zrealizowany.
 3. Przyjmujemy zwrot tylko pełnego zamówienia, więc jeśli w zamówieniu były akcesoria, to one także muszą znajdować się w przesyłce.
 4. Zwrotu towaru Klient dokonuje na własny koszt i ryzyko – zalecamy dodatkowe zabezpieczenie przesyłki przed nadaniem oraz jej ubezpieczenie.
 5. Towar należy zwrócić na adres: NetPress Digital, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Uwaga! Nie przyjmujemy zwrotów do paczkomatów.
 6. Nexto przekaże zwracany towar do Dystrybutora.
 7. Po otrzymaniu przez Dystrybutora zwracanego towaru, Dystrybutor sprawdzi, czy urządzenie i akcesoria nie są uszkodzone i nie noszą śladów użycia, a Klient oraz sklep czytniki.nexto.pl otrzyma taką informację drogą e-mailową.
 8. W przypadku, jeżeli towar zostanie skutecznie zwrócony do siedziby Dystrybutora (nieuszkodzony, z kompletem niezużytych akcesoriów i kuponów) Klient otrzyma zwrot ceny towaru. Uwaga! Informujemy, że nie zwracamy kosztów wysyłki ani kosztów wysyłki zwrotnej!
 9. Dystrybutorem czytników Onyx Boox w Polsce jest firma ArtaTech odpowiedzialna za wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny czytników:

ArtaTech
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław
Tel.: +48 71 723 78 54
Fax: +48 71 716 59 25
e-mail: serwis[at]artatech[dot]pl
www.onyx-ereader.pl

Każde urządzenie jest wyposażone w kartę gwarancyjną, w której zawarte są jej warunki. Gwarancja trwa przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania urządzenia i jest udzielana na podstawie dowodu zakupu otrzymanego ze sklepu czytniki.nexto.pl.

W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia prosimy o kontakt z serwisem: ArtaTech, +48 71 723 78 54, e-mail: serwis[at]artatech[dot]pl lub wypełnienia formularza serwisowego na stronie onyx-ereader.pl. Pracownicy serwisu udzielą dalszych instrukcji.

[procedura DOA – dead on arrival]

 1. Wszystkie czytniki sprzedawane przez sklep czytniki.nexto.pl są sprawdzane przed wysyłką. Prosimy naładować czytnik przed pierwszym jego użyciem (zalecamy około 8h na pierwsze ładowanie).
 2. Przesyłki DOA (Dead on Arrival) będą uznawane wyłącznie w przypadku zaznaczenia przez Klienta na liście przewozowym od kuriera, że opakowanie jest uszkodzone. Dodatkowo Klient zobowiązany jest poinformować o takim przypadku Dystrybutora nie później niż do 3 dni od daty otrzymania urządzenia wysyłając maila na adres serwis[at]artatech[dot]pl lub wypełniając formularz serwisowy na stronie onyx-ereader.pl.

[reklamacje Prenumeraty]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do prenumeraty Produktów udostępnionej Użytkownikowi za pomocą kodów nabytych w serwisie www.prenumerata.ruch.com.pl – w tym przypadku reklamacje powinny być składane podmiotowi prowadzącemu ten serwis. Reklamacje te będą rozpatrywane na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu, który określa również uprawnienia przysługujące nabywcy kodów.

 

[Treści Serwisu umieszczane przez Użytkowników]

§ 13.

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem a także wierzytelności względem Użytkowników.

 

[Zmiana Regulaminu]

§ 14.

 1. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dacie ich dokonania.
 2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien usunąć swoje konto z Serwisu i powstrzymać się od korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest stałym Użytkownikiem i nie godzi się na zmianę Regulaminu, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

 

[Postanowienia dodatkowe]

§ 15.

 1. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów bądź innych kwestii związanych z Serwisem, proszone są o wysłanie uwag pod adres: pomoc(at)nexto.pl lub dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.
 2. Umowy zawierane z Użytkownikami utrwalane są w postaci elektronicznej. Udostępnienie umowy następuje na żądanie Użytkownika.
 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

[Polityka Prywatności]

§ 16.

 1. Niniejsza polityka Prywatności (dalej Polityka Prywatności) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest NetPress Digital sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284503, NIP 8222229291, REGON 141022104 (dalej „Administrator” lub „NetPress”), o kapitale zakładowym w kwocie 5.006.550,00 zł. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisie Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu zakupu Produktu w Serwisie), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w serwisie, zakupów, a także w ramach ustawień konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).
 5. Administrator zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych nr księgi 065066 nr. zgłoszenia 000696/2005.
 6. Dane osobowe Użytkowników, otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie, przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie[1]. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia na zakup Produktów oferowanych w Serwisie.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika[4]. Użytkownicy zainteresowani powyższymi zmianami proszeni są o kontakt z Działem Pomocy pod adresem email pomoc(at)nexto.pl.
 8. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmioty zajmujące się realizacją płatności, dostawą produktów fizycznych, a także wydawnictwa (dostawcy Produktów) oraz ich autoryzowani audytorzy. W zakresie dokonywania płatności odbiorcami danych osobowych są:
 9. PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk, Arkońska Busi­ness Center, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531.
 10. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.
 11. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.
 12. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. PayLane sp. z o.o. oraz PayU S.A. odpowiedzialni są za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności.
 13. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 14. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej Newsletter).
 15. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres email oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 16. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Produktów, materiały niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.
 17. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera.
 18. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanej na Serwisie treści).
 19. Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics, bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics, należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA, w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 20. Zamawiane produkty w Serwisie są oznaczane danymi zamawianego je Użytkownika tzw. znakami wodnymi (§. 10 pkt. 2 Regulaminu). Oznaczenie w ten sposób Produktów służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.
 21. Serwis zawiera odnośniki (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach i usługach internetowych.

1 Art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4 Tamże Art. 24 ust. 1 pkt. 3.

 

Najchętniej kupowane

Najchętniej kupowane

Darmowe wydania