Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Regulamin konkursu

Czytaj e-książki - wygraj iLiada
obowiązujący od 21 listopada 2007 roku


§ 1 Postanowienia ogólne
1.1.    Organizatorem akcji Czytaj e-książki - wygraj iLiada („akcja”) jest NetPress Digital Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zastawie 12/Kazimierów, 05-074 Halinów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000284503, posiadającą numer Regon 141022104, NIP: 8222229291, kapitał zakładowy: 1 800 000 PLN („Organizator”).
1.2.     Akcja trwa w okresie od dnia 21 listopada 2007 r. od godziny 12:00 do 31 stycznia 2008 r. do godz. 12:00.
1.3.     W ramach Akcji uczestnicy będą mieli możliwość wygrania czytnika e-książek iLiad. W losowaniu nagrody wezmą udział osoby, które po uruchomieniu sprzedaży na Nexto.pl (co nastąpi 10 stycznia 2008 r.) dokonają dowolnego zakupu.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji
2.1    W Akcji mogą brać zarówno osoby pełnoletnie, jak i te, które nie ukończyły 18 lat.
2.2    Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w akcji pod warunkiem wyrażanie zgody w formie pisemnej na ich udział opiekuna ustawowego (np. rodzice) oraz przesłanie takiej zgody w oryginale na adres Organizatora.
2.3    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych z Organizatorem.
§ 3 Zasady i przebieg Akcji
3.1    Aby wziąć udział w Akcji i mieć szansę na wygranie czytnika iLiad, należy po starcie platformy Nexto dokonać zakupu dowolnego produktu z oferty Nexto.pl. Osoba wylosowana spośród tych, które po rozpoczęciu dystrybucji płatnych treści na www.nexto.pl dokonają zakupu, będzie musiała odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące e-wydań.
3.2    Weryfikacja osób podlegających losowaniu następuje na podstawie adresu e-mail, na który składane było zamówienie.
3.3    Osoba, która wygra nagrodę główną, zobowiązana jest przed jej odbiorem wpłacić kwotę należnego podatku od wygranej. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora i wysłać potwierdzenie wpłaty na adres Organizatora.

§ 4 Reklamacje
4.1    Klienci, co do których Organizator poweźmie podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem nie będą brali udziału w losowaniu nagrody. Od takiej decyzji przysługuje reklamacja. Pisemna reklamacja, wysłana listem poleconym na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po zakończeniu Akcji, w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. Reklamacje będę rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku reklamacji uczestnik Akcji zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź pocztą emailową.
4.2    W czasie trwania Akcji Organizator będzie przyjmował i rozpatrywał ewentualne reklamacje Uczestników.
4.3    Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Akcji z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w okresie trwania Akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym; decyduje data wysłania reklamacji do Organizatora) z dopiskiem „iLiad" na adres Organizatora.

§ 5 Postanowienia końcowe
5.1.    Uczestnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (z dn. 29.08.1997 r.). Jednocześnie Uczestnik uzyskuje gwarancję, że bez wyrażenia przez siebie zgody, jego dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Organizator jest jednocześnie Administratorem gromadzonych danych osobowych.
5.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzana jest Akcja, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych. Wzięcie udziału w Akcji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, oznacza tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.3.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nexto.pl. 5.4.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w trakcie Akcji. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w sposób określony w niniejszym paragrafie.