Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa. The principle of satisfying the living and social needs of the employee in the company's sources of law – ebook

Krzysztof Walczak   Barbara Godlewska-Bujok  

15.03.2022

16.11.2021

polski

160

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

978-83-235-5313-7

  • PDF

Opis

Doceniona przez specjalistów z dziedzin polityki społecznej i prawa pracy monografia, która przybliża nowy obszar wiedzy z zakresu prawa pracy oraz pozwala na empiryczną ocenę rodzajów polityki stosowanych przez przedsiębiorstwa w problematyce świadczeń rodzicielskich. Podejście zaproponowane przez autorów pozwala na ocenę, jaki może być oczekiwany kierunek zmian w regulowaniu tej sfery stosunków zatrudnienia. Połączenie różnych perspektyw badawczych z istotnością tych badań, ich znaczeniem społecznym, może stanowić przyczynek do rozwoju nauk prawnych i innych nauk społecznych oraz pomóc w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). [Publikacja] dotyczy istotnej kwestii dla pracowników i pracodawców – kwestii rodzicielstwa pracowników, co czyni ich szczególnie wrażliwymi na zmiany na rynku pracy. Zastosowano tutaj metodę, która łączy perspektywę nauk prawnych i innych nauk społecznych, tj. zarządzania i polityki społecznej. Książka jest publikacją wyników badań projektu badawczego i łączy różne perspektywy badawcze. W połączeniu z istotnością tych badań, ich znaczeniem społecznym, interesującym podejściem, może stanowić przyczynek do rozwoju nauki – w tym przypadku nauk prawnych i innych nauk społecznych. (Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf) Autorzy przedstawiają również pewne wnioski, które warto rozważyć zarówno jako postulat de lege ferenda, jaki i w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Kwestie rodzicielstwa są przedmiotem badań nauki prawa od dawna, ale to jedno z niewielu znanych mi badań, które w sposób tak dynamiczny i jednocześnie sprawny łączy różne metodologie naukowe w celu zbadania zakresu jednej z zasad prawa. To istotne novum w badaniach nad funkcjonowaniem prawa pracy. (Z recenzji prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej)

The principle of satisfying the living and social needs of the employee in the company's sources of law with respect to parenthood The monograph, appreciated by specialists in the fields of social policy and labour law, introduces a new area of knowledge in the field of labour law and allows for an empirical assessment of the types of policies applied by enterprises in the area of parental benefits. The approach proposed by the authors allows us to assess the expected path of changes in the regulation of this sphere of employment relations. The combination of various research perspectives with the relevance of this research and its social significance can constitute a contribution to the development of legal and other social sciences and help in the practice of business management.

Dr hab. Krzysztof Walczak – profesor UW na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Partner kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Autor i współautor wielu publikacji książkowych, m.in. monografii Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Komentarz do Kodeksu pracy, Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy i Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników) oraz licznych rozdziałów w publikacjach wieloautorskich i artykułów. Barbara Godlewska-Bujok – adiunkt na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tworzenia prawa pracy i jego aksjologii, prawa pracy w działaniu, prawa socjalnego i wykonywania pracy przez kobiety. Autorka książki Skuteczność prawa zatrudnienia i komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych, współautorka komentarzy do kodeksu pracy oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz artykułów z zakresu prawa pracy i prawa spółdzielczego.

Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa. The principle of satisfying the living and social needs of the employee in the company's sources of law - ebook

Produkt bezpłatny
?
Ładowanie rekomendacji…