Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Komentarze prawnicze

Liczba pozycji: 22
 • CENA NEXTO

  Obrona Ojczyzny. Komentarz – ebook

  Joanna Bulira   Artur Jagnieża   Eugeniusz Krempeć   Hubert Królikowski   Filip Seredyński  

  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu. Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 305,10 zł 339,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Komentarze prawnicze: Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz. Wydanie 2 – ebook
  CENA NEXTO

  Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz. Wydanie 2 – ebook

  Tomasz Czech  

  Komentarz obejmuje analizę przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także powiązanych z nią przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2019 r. Szczegółowo omówiono problemy interpretacyjne wynikające z tych przepisów i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania. Autor...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 182,70 zł 203,00 zł

  Więcej

  • EPUB
 • CENA NEXTO

  Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz – ebook

  Piotr Combik   Kinga Jaskulak   Karol Kłosowski   Tomasz Libera   Iwona Miedzińska   Mariusz Rypina   Jan Siudecki   Ewa Skorczyńska   Marcin Trela   Paweł Wajda   Marek Wierzbowski   Patrycja Zawadzka  

  W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na zasady korzystania, zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej. Przybliżono zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 228,60 zł 254,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  VAT. Komentarz 2022 – ebook

  Adam Bartosiewicz  

  W publikacji dokonano analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych przepisów, które weszły w życie w 2021 r., od 1.01.2022 r. (m.in. w ramach tzw. Polskiego ładu), oraz te, które wejdą...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 267,30 zł 297,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Kodeks etyki zawodowej notariusza. Komentarz – ebook

  Piotr Marquardt   Aneta Wilkowska-Płóciennik  

  Znajomość Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza oraz bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim zasad należą do fundamentalnych obowiązków każdej osoby wykonującej ten zawód zaufania publicznego. Dzięki lekturze książki można dowiedzieć się m.in.: jakie są źródła etyki notarialnej, jak przedstawiają się konsekwencje nieprzestrzegania zawartych w Kodeksie norm oraz hierarchia ujętych w nim zasad....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,60 zł 144,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o lasach. Komentarz – ebook

  Daria Danecka   Wojciech Radecki  

  W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym, zwłaszcza zwracając uwagę na ustawę o ochronie przyrody i ustawę – Prawo ochrony środowiska. Autorzy, uwzględniając orzecznictwo sądów, dorobek piśmiennictwa i swoje doświadczenia, wyczerpująco objaśniają przepisy ustawy, ze wskazaniem różnej ich wykładni, jeżeli...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz – ebook

  Jacek Matarewicz  

  Książka zawiera aktualny komentarz do przepisów ustawy o VAT, a także wybranych regulacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Doskonale wpisuje się ona w moment  fundamentalnych zmian prawnych , w tym także  podatkowych . Uwzględnia  doświadczenia autora będącego pełnomocnikiem procesowym reprezentującym podatników w  kontrolach oraz  sporach z fiskusem . W publikacji omówiono...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 182,70 zł 203,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Opłata skarbowa. Komentarz – ebook

  Stanisław Bogucki   Krzysztof Winiarski   Marcin Romanowicz  

  Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej omawia wszystkie istotne nowelizacje dotyczące ustawy i załącznika do niej. Wyjaśnia szczególnie problematyczne zagadnienia na gruncie przepisów i orzecznictwa, takie jak: • zwolnienia i wyłączenia od opłaty, • właściwość organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej, • zapłata opłaty oraz jej dokumentowanie, • skutki nieuiszczenia opłaty, •...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 136,80 zł 152,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz wyd.5 – ebook

  Sylwia Spurek  

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia: procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego, środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny, zakaz stosowania kar cielesnych...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 90,90 zł 101,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 10 – ebook

  Magdalena Budyn-Kulik   Patrycja Kozłowska-Kalisz   Marek Kulik   Marek Mozgawa   Redakcja naukowa  

  Komentarz stanowi praktyczne omówienie przepisów Kodeksu karnego. Przedstawiono w nim rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują konkretne odpowiedzi wsparte zarówno własną argumentacją, jak i innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego, a także poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  System Prawa Administracyjnego Procesowego, TOM II, Cz. 3. Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym – ebook

  Grzegorz Łaszczyca   Andrzej Matan  

  W tomie II S ystemu Prawa Administracyjnego Procesowego , część 3 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym , autorzy szczegółowo omówili następujące kwestie: fakty i czynności administracyjnoprocesowe, przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego oraz przesłanki dopuszczalności i warunki legalności czynności administracyjnoprocesowych, prawidłowość, wadliwość...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 228,60 zł 254,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz – ebook

  Paweł Fajgielski  

  Publikacja zawiera kompleksowe ujęcie problematyki prawnej ochrony danych osobowych, jest komentarzem zarówno do przepisów unijnych, jak i krajowych. Szczegółowo zaprezentowane zostały m.in.: • zasady przetwarzania danych osobowych i podstawy dopuszczalności przetwarzania danych, • uprawnienia osób, których dane są poddawane przetwarzaniu, • obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających, ...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz – ebook

  Piotr Staszczyk  

  Komentarz w przystępny sposób omawia m.in.: • uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego; • zlecanie zadań publicznych organizacjom non-profit; • nadzór administracji nad wykonaniem zadań zleconych; • szczególne przywileje podatkowe organizacji pozarządowych; • status wolontariusza. Publikacja zawiera propozycje rozwiązań problemów, które często powstają w ramach współpracy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 106,20 zł 118,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne. Wydanie II – ebook

  Bartosz Łopalewski   Paweł Cetnarowski  

  Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyczek i kredytów, stawia go w roli cywilnoprawnego wierzyciela. Zapobiegliwy wierzyciel, dbając o własne interesy majątkowe, powinien znać mechanizmy prawne służące zabezpieczaniu wierzytelności oraz ich egzekwowaniu. Niektóre z nich stosowane są w praktyce sporadycznie, inne zaś mają charakter masowy. Do powszechnie stosowanych zaliczyć należy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 44,10 zł 49,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz – ebook

  Magdalena Habdas   Mariusz Fras   Redakcja naukowa  

  Komentarz został stworzony z myślą o rzetelnym przedstawieniu istoty instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie stanu wiedzy. --------------------------------------Autorzy – znakomici prawnicy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym: • w konstruktywny i zrozumiały sposób  wyjaśniają problemy najczęściej budzące wątpliwości w praktyce...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 190,80 zł 212,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz – ebook

  Marek Szydło  

  Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisów ustaw odrębnych, odnoszących się do problematyki gospodarki komunalnej. W opracowaniu przywołane zostały liczne orzeczenia sądów polskich, dotyczące tytułowej problematyki, oraz przepisy prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa organów wspólnotowych. W opracowaniu autor...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 79,90 zł 88,78 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz – ebook

  Bartosz Rakoczy  

  Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zupełnie innych realiach ustrojowych i do dnia dzisiejszego nie doczekała się nowelizacji dostosowującej ją do współczesnego polskiego systemu prawnego. Po jej uchwaleniu podpisano i ratyfikowano Konkordat oraz uchwalono i przyjęto Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Sama ustawa...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 72,14 zł 80,16 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz – ebook

  Urszula Nalaskowska   Kamil Zeidler   Jacek Lipski  

  ? Komentarz omawia zasady funkcjonowania i organizacji BOR. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: katalog podmiotów objętych ochroną BOR, formy działania i zakres uprawnień BOR, obowiązki, praw i wymogów stawianych funkcjonariuszom Biura. ? Publikacja przeznaczona jest dla funkcjonariuszy BOR i podmiotów współpracujących z Biurem.

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 63,76 zł 70,85 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Usługi turystyczne. Komentarz – ebook

  Piotr Cybula  

  .. W komentarzu omówiono wszystkie najwazniejsze problemy zwiazane z ustawa o uslugach turystycznych, w tym dotyczace takich zagadnien jak: ochrona klienta biura podrózy, zasady pelnienia funkcji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, uslugi hotelarskie. .. W publikacji uwzgledniono aktualne orzecznictwo sadów, w tym Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzje Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,11 zł 110,12 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz – ebook

  Krzysztof Andrzej Wąsowski   Maksymilian Cherka   Patrycja Antoniak   Filip Elżanowski  

  Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzgledniajacym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji równiez regulacje okresu przejsciowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporzadzenia nowych gminnych ewidencji zabytków). . Niniejszy komentarz stanowi takze swoiste podsumowanie doswiadczen...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 64,46 zł 71,62 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 22

Komentarze prawnicze

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA