Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Ubi ius, ibi remedium – książka

TANIEJ 5 %

polski

662

C.H. Beck

9788325591540

Produkt fizyczny: Książka

Opis

Pozycja „Ubi ius, ibi remedium” jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie.

Księga zawiera teksty autorstwa wybitnych praktyków jak i teoretyków prawa, bliskich współpracowników jubilata. W publikacji omówiono zagadnienia:

dekolonizacji (pojecie, zasady i zakres czasowy dekolonizacji, problem małych wysp, roszczenia państw sąsiednich, a także zagadnienia wznowienia spraw już rozstrzygniętych)
prawa sędziego do niezawisłości a prawa człowieka do niezawisłego sądu (zastosowanie prawa do rzetelnego procesu wobec sporów dotyczących kariery zawodowej sędziów, wolność wypowiedzi sędziów i jej konsekwencje)
kształtowania się polityki bezpieczeństwa Austrii na początku lat 90. (radziecka hipoteka, członkostwo w UE a status wieczystej neutralności, rozszerzenie NATO)
zintegrowanego porządku prawnego (teoria Kelsena, nowa teoria prawa, porządek bez normy prawnej)
prawnomiędzynarodowej ochrony morświna (status prawny morświna a także jego program ochrony)
porównania EKPC i Amerykańskiego Paktu Praw Człowieka (pakt z San Jose a Konwencja rzymska, organizacja, zasady działania, zakres działania, orzekanie, funkcja konsultacyjna i zapobiegawcza, kontrola wykonana orzeczeń)
sądu międzynarodowego jako ustawodawcy
wolności stowarzyszania się w orzecznictwie organów EKPC dotyczących łowiectwa
reparacji wojennych (przed I wojną światową, traktat wersalski, reparacja po II wojnie światowej, straty wojenne Polski)
podmiotów uprawnionych do samostanowienia
sporów w sektorze telekomunikacyjnym
znaczenia opinii instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie (opinie: świata polityki, instytucji specjalnych, świata nauki, organów organizacji międzynarodowych, doradcze MTS, Komisji Weneckiej, Komisji Europejskiej)
dylematu ustrojowego UE (dwubiegunowość systemów prawa i systemu UE, prawo międzynarodowe jako źródło integracji europejskiej, pluralizm prawny i konstytucyjny, federalizm UE)
ram prawnych i zakresu przedmiotowego współpracy UE z europejskimi państwami o małym obszarze terytorialnym (współpraca UE z Andorą, Monako, San Marino, unia celna, układy monetarne, umowy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacania odsetek, umowy o współpracy, uczestnictwo w strefie Schengen, współpraca ze Stolicą Apostolską)
najemnictwa (współczesne formy, prywatne przedsiębiorstwa świadczące usługi wojskowe lub ochroniarskie, luka w prawie)
Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu (decyzja COP 21, struktura, mechanizm i charakter prawny Porozumienia)
współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego
wpływu zasady państwa prawnego na tworzenie prawa UE (kontekst konstytucyjny i międzynarodowy, treść, znaczenie i zakres zasady państwa prawnego, standardy techniki legislacyjnej, kontrola sądowa)
raportu Sekretarza Generalnego ONZ na temat kryzysu migracyjno-uchodźczego
legalności wysiedlenia ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej
rozwoju regulaminów trybunałów międzynarodowych
narodowych sędziów w MTS (uwagi na tle polskiej i rosyjskiej literatury przedmiotu)
związku etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249
suwerenności i współzależności w świetle prawa międzynarodowego i stosunków zagranicznych państwa
międzynarodowej współpracy w ochronie praw własności intelektualnej (nowe tendencje i formy współpracy)
konstytucjonalnoprawnych aspektów nadawania statusu uchodźcy w RP
implementacji Konwencji prawa morza Narodów Zjednoczonych (UNCLOS)
form współpracy państw na wybranych rzekach międzynarodowych
lex generalis w prawie międzynarodowym
niezmienności problemów społeczności międzynarodowej (kryzysy migracyjne, Arktyka: teoria sektorów, współczesne znaczenie)
dotyczące Puszczy Białowieskiej (międzynarodowe regulacje uniwersalne i bilateralne, soft law, środki pomocnicze w stosowaniu prawa międzynarodowego)
orzekania ex aequo et bono (w orzecznictwie arbitrażowym, jako podstawa orzekania Sądu Światowego, lex mercatoria)
immunitetów (geneza i istota)
roli Prokuratora w postępowaniu przed MTK (aspekty prawno-organizacyjne, inicjowanie postępowania przed Trybunałem, kompetencje Prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, udział Prokuratora w postępowaniu, strategia na lata 2016–2018)
obowiązków państwa bandery, państwa portu oraz państwa pochodzenia marynarza wynikające z konwencji o pracy na morzu
Sądu do spraw Służby Publicznej (podstawy prawne funkcjonowania i orzekania, skład i sposób powoływania sędziów, specyfika postępowania, likwidacja SDSP)
orzecznictwa sądów konstytucyjnych jako zasady źródła zakłóceń zasady pacta sunt servanda
państwa w prawie międzynarodowym
roszczeń państw arktycznych do bieguna północnego (postanowienia UNCLOS dotyczące szelfu kontynentalnego oraz Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego, roszczenia do poszerzonego szelfu nieprzekraczającego 350 mil i wychodzącego poza 350 mil i obejmującego biegun północny)
granicy polsko-niemieckiej (umowa poczdamska, układ zgorzelecki z 1950 r., układ Polska-RFN z 1970 r., traktat o ostatecznej regulacji z 1990 r.)
roszczeń z tytułu zniweczenia korzyści bez naruszenia zobowiązania w prawie WTO
suwerenności państwa w aspekcie funkcjonalnym
wpływu orzecznictwa ETPC na kształtowanie się i interpretację praw człowieka w kontekście medycyny (EKPC a rozwój medycyny, sprawy medyczne i bioetyczne, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do skutecznego środka odwoławczego, zakaz dyskryminacji, prawo do prywatności)
zasady pierwszeństwa i ochrony uprawnień wynikających z prawa unijnego a odroczenie daty utraty mocy przepisu krajowego przez Trybunał Konstytucyjny
zarządzania kryzysem uchodźczym w UE w świetle Międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw jednostki (kryzys uchodźczy po II wojnie światowej, zarządzanie kryzysem drugiej dekady XXI w.)
praw i zasad zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE a polskie sądy (bezpośrednie stosowanie Karty Praw Podstawowych UE, skutek horyzontalny)
kierunków zmian w obszarze zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami UE (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE, Europejska Agencja Strazy Granicznej i Przybrzeżnej)
wartości UE (pojęcie i kategorie wartości w prawie UE, katalog wartości: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka.

Ubi ius, ibi remedium - książka

189,05 zł 199,00 zł
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!