Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. Wydanie III poprawione i uzupełnione – ebook

CENA NEXTO

Praca zbiorowa  

26.09.2020

01.01.2020

polski

1010

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

978-83-7462-719-1

  • PDF

Opis

WSTĘP

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariusz y Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pragmatyka służbowa w Policji. Akty prawne uwzględniającej zmiany prawne na 31 grudnia 2019 r.
Na kształt publikacji istotny wpływ miały opinie funkcjonariuszy Policji wyrażane podczas centralnego doskonalenia zawodowego, prowadzonych warsztatów i konferencji, jak również wskazówki studentów, którzy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kształcą swój warsztat, aby móc jak najlepiej służyć społeczeństwu i państwu polskiemu.
Autorzy opracowania, czerpiąc z własnych doświadczeń dydaktycznych i zawodowych oraz uwzględniając argumenty funkcjonariuszy Policji dotyczące wyboru aktów prawnych do przygotowania przedmiotowego opracowania, korzystali z Systemu Informacji Prawnej Legalis, Systemu Informacji Prawnej Lex oraz z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych
— ISAP zawierającej opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych, takich jak Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego, autorzy podzielili przedmiotową publikację na osiem rozdziałów. W pierwszym rozdziale celowo zostały zamieszczone Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która reguluje podstawy powołania do życia wielokrotnie zapowiadanej instytucji Biura Nadzoru Wewnętrznego. Drugi rozdział poświęcony organizacji Policji autorzy wzbogacili m.in. o Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz o Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji. W trzecim rozdziale, zgodnie z głosem płynącym od funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji, zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zakresu uprawnień Policji z podziałem na służbę prewencyjną, kryminalną i śledczą oraz wspomagającą i wewnętrzną. Nowelizacją z dnia 9 listopada
2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, z dniem 5 kwietnia 2019 r. wprowadzony został nowy rodzaj służby w Policji — służba kontrterrorystyczna. Na kanwie powyższego autorzy zaproponowali tożsamy podrozdział, uwzględniając w nim akty prawne związane z rzeczoną tematyką, w tym Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji, zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z innymi jednostki organizacyjnymi Policji. W związku z rozwojem nowych technologii wprowadzanych do jednostek organizacyjnych Policji rozdział trzeci uzupełniono m.in. o Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji. Rozdział czwarty poświęcony został współpracy Policji z innymi podmiotami, co jest o tyle ważne, że przyczynia się on do realizacji trzeciego priorytetu komendanta głównego Policji na lata 2016–2018 w zakresie wzrostu skuteczności działania Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie.
Rozdział piąty koncentruje się na służbie w Policji. Według autorów na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące zasad przenoszenia do służby w Policji. Materiał zawarty w rozdziale szóstym obejmuje uprawnienia i obowiązki policjanta. Autorzy przedmiotowego opracowania, zgodnie z sugestią funkcjonariuszy Policji, dokonali podziału wybranych aktów prawnych na te, które dotyczą urlopów funkcjonariuszy, czasu służby, uposażenia, nagród oraz innych świadczeń pieniężnych.
Rozdział siódmy został poświęcony odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji. Oprócz aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej, przedmiotowy rozdział został poszerzony o regulacje związane z odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy w aspekcie przestępstwa łapownictwa czynnego, łapownictwa biernego i nadużycia władzy. Za przyjęciem takiej formuły przemawia chęć uwzględnienia z jednej strony potrzeb Czytelników, z drugiej — priorytetów i zadań priorytetowych komendanta głównego Policji na lata 2016–2018 (okres obowiązywania do 2020 r.). Opracowanie kończy rozdział ósmy poświęcony systemowi emerytalno-rentowemu funkcjonariuszy.
Zamieszczenie w publikacji wybranych załączników jest celowym działaniem zespołu redakcyjnego. Dołączono w szczególności te załączniki, które mają charakter druku przepisanego, a więc uregulowanego normą prawną. Numeracja załączników pozostaje zgodna z numeracją przyjętą przez ustawodawcę w treści aktu prawnego, co niejednokrotnie nie jest zbieżne z numeracją druku załącznika. Zamierzeniem twórców tomu było wskazanie funkcjonariuszom Policji argumentacji prawniczej i uzasadnień swego stanowiska przy wykorzystaniu obowiązującego stanu prawnego w codziennej służbie. Mamy nadzieję, że przekazywane Czytelnikom wydanie trzecie publikacji (poprawione i uzupełnione) pomoże usystematyzować wiedzę z danego obszaru, a nauka prawa policyjnego stanie się przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem wynikającym z treści programowych.

Autorzy

Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. Wydanie III poprawione i uzupełnione - ebook

25,20 zł 28,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25,20 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

16,80 zł 28,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25,20 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!